BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541745

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 77/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 77/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391) oraz art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok, przyjętego uchwałą nr 27/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003, zmienioną uchwałami Zarządu Powiatu nr 44/2003 z 6 marca 2003 r., nr 52/2003 z 26 marca 2003 r. i nr 59/2003 z 9 kwietnia 2003 r., zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały określa zapis zawarty w art. 29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zgodnie z którym "zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego". W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zawartego porozumienia z Miastem Inowrocław i Gminą Kruszwica oraz uruchomienia rezerwy ogólnej dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003.


Starosta
Leonard Maciejewski