BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541719

Data: 21 września 2005r.
Nr uchwały: 507/05
Dotyczy: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
UCHWAŁA NR 507/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 21 września 2005r.

w sprawie: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniżyć o 30 % cenę wywoławczą majątku ruchomego wykazanego w załączniku do niniejszej uchwały w stosunku do ceny wywoławczej I licytacji publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 507/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 21 września 2005r.

w sprawie: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą Nr 483/05 z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie Zarząd Powiatu w Inowrocławiu upoważnił Pana Mieczysława Staszewskiego - Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie do sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Dnia 5 września 2005r. przeprowadzono licytację publiczną majątku ruchomego i nie wszystkie składniki tego majątku zostały sprzedane. W związku z tym, zasadnym jest przeprowadzenie drugiej licytacji publicznej majątku ruchomego wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta

Sprawę prowadzi: Wanda Gładyszewska

Załączniki:

zal-507.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: poniedziałek, 24 października 2005, godz. 10:14
  Typ MIME: application/pdf