BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542047

Data: 5 października 2005 r.
Nr uchwały: 513/2005
Dotyczy: upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 513/2005
ZARZĄDU PPWIATU W INOWROCLA WIU
z dnia 5 października 2005 r.


w sprawie upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. [2]) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnić Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 513/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 5 października 2005 r.


w sprawie upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr 357/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. przyjął koncepcję zagospodarowania budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a na potrzeby między innymi wydziałów Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarząd Dróg Powiatowych Powiatu Inowrocławskiego z siedzibą w Latkowie posiada niezbędny potencjał techniczno-organizacyjny do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego do wykonania planowanej infrastruktury drogowej, w tym parkingu i chodników, wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Przepisy ten stanowią, iż zarząd wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa. Do jego kompetencji, jako organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, należy wyznaczanie spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.


STAROSTA
Leonard Maciejewski