BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542917

Data: 5 października 2005 r.
Nr uchwały: 514/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR 514/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 5 października 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 128 ust. l pkt.1 i ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę "91.144.378,- zł" zastąpić kwotą "91.158.498,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 "dotacje" kwotę "22.462.687,- zł" zastąpić kwotą "22.476.807,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę "8.339.698,- zł" zastąpić kwotą "8.353.818,- zł"

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę "95.765.593,- zł" zastąpić kwotą "95.779.713,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę "87.070.232,- zł" zastąpić kwotą "87.084.352,- zł"

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.
§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 21 O, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz. 565.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 514/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 5 października 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2005 r. Nr WFB.I.3011-40/05 dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.120,- zł planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wykup wieczystego użytkowania oraz koszty wyceny.

2. Przeniesień planowanych Wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy") poprzez zmniejszenie o kwotę 121,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.

b) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.194,- zł poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.

c) Domu Dziecka w Jaksicach (dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze") poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Świadczenia społeczne", o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup środków żywności", o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup energii", o kwotę 2.000,- zł poz. Zakup usług remontowych" oraz o kwotę 1.900,- zł poz. "Różne opłaty i składki" a zwiększenie o kwotę 7.900,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych". Przeniesień dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup obuwia i odzieży zimowej dla wychowanków, zakup materiałów malarskich do przeprowadzenia remontu we własnym zakresie, zakup łóżeczek dla noworodków i niemowląt, pokrycie wzrostu kosztów zakupu oleju opałowego i benzyny oraz na uregulowanie wydatków związanych z letnim wypoczynkiem wychowanków.

d) Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze") poprzez zmniejszenie o kwotę 500,- zł poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek", o kwotę 10.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie o kwotę 500,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" z przeznaczeniem na delegacje dla pracowników wyjeżdżających z wychowankami do lekarzy specjalistów oraz o kwotę 10.000,- zł poz. "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" z przeznaczeniem na naliczenie odpisu od osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

e) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku poprzez zmniejszenie o kwotę 22.000,- zł poz. Wynagrodzenia osobowe pracowników", o kwotę 1.300,- zł poz. "Zakup leków i materiałów medycznych", o kwotę 1.800,- zł poz. "Zakup energii" oraz o 1.100,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o kwotę 22.000,- zł poz. " S kładki na ubezpieczenia społeczne" oraz o kwotę 4.200,- zł poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie domu.

f) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie o kwotę 6.500,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych", o kwotę 10.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" oraz o kwotę 1.000,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o kwotę 22.500,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup oleju opałowego, środków czystości i piorących, paliwa itp.
g) II Liceum Ogólnokształcącym poprzez zmniejszenie o kwotę 2.650,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.000,- zł, poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.500,- zł oraz poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 150,- zł. Powyższa zmiana zabezpiecza środki na prenumeratę czasopism, zakup materiałów do drobnych napraw, naprawę i konserwację kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych oraz na wypłatę pracownikom delegacji służbowych.

h) Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy poprzez zmniejszenie o kwotę 850,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet" celem uregulowania opłat za usługi internetowe.

i) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu poprzez zmniejszenie o kwotę 750,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet" celem uregulowania opłat za usługi internetowe.
j) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe krajowe" celem opłacenia kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne.

k) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" celem zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.

l) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 650,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło, oraz zmniejszenie o kwotę 600,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet" celem uregulowania opłat za usługi internetowe.

3. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 638,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" poz. "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet" w związku z koniecznością uregulowania opłat za usługi internetowe.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.128 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-514.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 97KB
  Data dodania: środa, 2 listopada 2005, godz. 11:02
  Typ MIME: application/pdf