BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541797

Data: 13 czerwca 2003
Nr uchwały: 78/2003
Dotyczy: w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowroclaw
Uchwala nr 78/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 czerwca 2003


w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowroclaw.

Na podstawie art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 ) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 f. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 212/91 o pow. 6,0663 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 49127 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Wymieniona w uchwale nieruchomość z dniem O 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2001 roku Nr GKN.Ill.7723-7/6/00 prawo to zostało potwierdzone. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław teren położony w Sławęcinku oznaczony jako działka nr 212/91 to grunty rolne. Nieruchomość ta była w użytkowaniu Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu. Od dnia 31 sierpnia 2002 r. po likwidacji tejże placówki oświatowej grunty te nie były uprawiane rolniczo. Wobec faktu zainteresowania przez osoby fizyczne dzierżawą oraz koniecznością zagospodarowania odłogowanej nieruchomości, wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski