BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541807

Data: 19 października 2005 r.
Nr uchwały: 522/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała nr 522/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 października 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2]) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) w związku z uchwałą nr XXIX/230/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej,

uchwala się, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej- Miechowickiej, będących własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 13/42 o pow. 0,2067 ha oraz 13/60 o pow. 0,5598 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 20546 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w §1 jako:
- działka nr 13/42 w wysokości 101.000,00 zł. (w tym podatek VAT 22%) oraz wadium w kwocie 10.000,00 zł.
- działka nr 13/60 w wysokości 190.000,00zł. (w tym podatek VAT 22%) oraz wadium w kwocie 20.000,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz, U, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 6 poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, po oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420 i nr 175, poz. 1459.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałę Nr XXIX/230/2001 z dnia 25 czerwca 2001r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej- Miechowickiej.
Działka nr 13/42 o powierzchni 0,2067 ha przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące.
Natomiast działka nr 13/60 o powierzchni 0,5598 ha przeznaczona jest pod usługi.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art.37 ust. 1, art.38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust.3, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Na podstawie wyżej wymienionych przepisów określono formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, która nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski