BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542881

Data: 19 października 2005 r.
Nr uchwały: 523/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Uchwała nr 523/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 października 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm[2]) oraz zgodnie z Planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, stanowiącym załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/237/04 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok, zmienionej uchwałami: Nr XXXV/293/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. oraz Nr XXXVI/322/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r.

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr 397/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i GosP9darki Wodnej na 2005 rok, ulega zmianie podział wydatków w § 6110 w ten sposób, iż dotacja dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w wysokości 50 000 zł zostaje zmniejszona do kwoty 17 690 zł, dotacja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu w wysokości 50 000 zł, zostaje zmniejszona do kwoty 14 884 zł, a dotacja dla Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w wysokości 50 000 zł zostaje zmniejszona do kwoty 18 971 zł. Zaoszczędzona w ten sposób kwota 98 455 zł zostaje przydzielona Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

§2


Załącznik Nr 1 do uchwały powołanej w §1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Korni. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Inowrocławiu.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz.
717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i Nr 175, poz. 1462.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Z uwagi na fakt, iż :
- III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu z przyznanej dotacji w wysokości 50 000 zł na wykonanie dokumentacji wykorzystało kwotę 17 690 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu z przyznanej dotacji w wysokości 50 000 zł na wykonanie dokumentacji wykorzystał kwotę 14 884 zł,
- a Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z przyznanej dotacji w wysokości 50 000 zł na wykonanie dokumentacji wykorzystał kwotę 18 971 zł, zaoszczędzona zostaje kwota w wysokości 98 455 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się na nowe zadanie tj. "Termomodemizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy".
Ww. zmiany ujęte zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do kompetencji Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.523.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 143KB
  Data dodania: wtorek, 8 listopada 2005, godz. 14:25
  Typ MIME: application/pdf