BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566781

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 533/05
Dotyczy: przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 lipca do 31 października 2005 r.
UCHWAŁA NR 533/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 lipca do 31 października 2005r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 47 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjąć spisy inwentaryzacyjne mienia Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, znajdujące się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - znak sprawy GN.I.0718/13/05.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 533/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 lipca do 31 października 2005r.


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu gospodaruje mieniem powiatu. W myśl § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) po przekazaniu mienia Powiatowi Inowrocławskiemu, Zarząd Powiatu sporządza spisy inwentaryzacyjne mienia powiatu oraz kompletuje dokumentację.
Spisy inwentaryzacyjne zostały sporządzone zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami i obejmują mienie przekazane do Powiatu Inowrocławskiego od 1 lipca do 31 października 2005r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski