BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541757

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 534/05
Dotyczy: przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR 534/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie: przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z § 1 uchwały Nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia - Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przejąć wyposażenie, likwidowanej z dniem 31 sierpnia 2005r., Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a.

§ 2. Przekazać wyposażenie, o którym mowa w § 1, następującym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego:
1) Domowi Pomocy Społecznej w Kawęczynie na kwotę 6 596,39 złotych - zał. nr 1 i zał. nr 2;
2) Domowi Pomocy Społecznej w Warzynie na kwotę 48 złotych - zał. nr 3;
3) Domowi Pomocy Społecznej w Ludzisku na kwotę 3 596,24 złotych - zał. nr 4 i zał. nr 5;
4) Bursie Szkolnej nr 1 - Zakładowi Budżetowemu w Inowrocławiu na kwotę 47 749,89 złotych - zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8 i zał. nr 9;
5) Ośrodkowi W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu na kwotę 2 045,45 złotych - zał. nr 10;
6) Domowi Dziecka w Jaksicach na kwotę 2 589,39 złotych - zał. nr 11;
7) Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy na kwotę 3 696,27 złotych - zał. nr 12;
8) Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu na kwotę 4929,95 złotych - zał. nr 13;
9) Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach na kwotę 22 478,15 złotych - zał. nr 14;
10) Powiatowemu Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na kwotę 12900,88 złotych - zał. nr 15;
11) Ochotniczej Straży Pożarnej w Racicach - na kwotę 2 złotych - zał. nr 16.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 31 sierpnia 2005r.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2002r. Nr 23, poz. 202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 534/105
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005r.

w sprawie: przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Dnia 1 czerwca 2005r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a. O przekazanie wyposażenia likwidowanej placówki zwróciły się poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Inowrocławskiego. W celu właściwego zagospodarowania wymienionego w załącznikach wyposażenia wskazane jest przekazać wyżej wymienionym jednostkom sprzęt likwidowanej placówki.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie uchwał rady powiatu. Uchwałą Nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r., w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego, Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do przejmowania mienia ruchomego o wartości nie przekraczającej za jednostkę mienia kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.534.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 535KB
  Data dodania: piątek, 25 listopada 2005, godz. 13:00
  Typ MIME: application/pdf