BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566801

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 538/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu myjni dezynfektora, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 538/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu myjni dezynfektora, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu myjni dezynfektora o wartości ok. 105.000,00 PLN brutto (słownie: sto pięć tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 538/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu myjni dezynfektora, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu myjni dezynfektora, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Dokonanie zakupu myjni dezynfektora jest uzasadnione, ponieważ wyżej wymieniona Pracownia została zakwalifikowana przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii do pracowni endoskopowych II typu. Zgodnie z nową kwalifikacją mycie i dezynfekcja endoskopów powinno odbywać się wyłącznie automatycznie. Pracownia powinna posiadać minimum jedno stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji w/w sprzętu.
Obecnie Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wyposażona jest tylko w dwie myjnie w dużym stopniu zużyte i awaryjne, które nie spełniają wymaganych standardów.
Ponadto powyższa Pracownia stanowi niezbędne zaplecze diagnostyczne dla podstawowej działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, dlatego też doposażenie jej w myjnię dezynfektora jest konieczne.
Zakup wyżej wymienionej aparatury nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych i będzie finansowany z darowizn środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel.
Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr XVIII/IV/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. pozytywnie zaopiniowała zakup myjni dezynfektora z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.
Jednocześnie jeżeli łączna wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, to podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski