BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542048

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 540/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 540/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu, przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespół operacyjny, o łącznej powierzchni 111,1 m2, o łącznej wartości księgowej 48.730,80 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści 80/100 PLN), wraz z wyposażeniem, w tym stanowiącym majątek trwały o wartości księgowej 171.788,70 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 70/100 PLN), na prowadzenie działalności medycznej przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich przeznaczeniem, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej AntoniewiczZmiany tekstu jednolite wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 540/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycmego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Przedmiot najmu będzie wykorzystywany do leczenia operacyjnego w trybie jednodniowym przez podmiot uprawniony do świadczenia takich usług.

Z uzasadnienia zawartego w wyżej wymienionym wniosku wynika, że decyzja o wynajęciu pomieszczeń i ich wyposażenia podyktowana jest brakiem efektywnego wykorzystania bloku operacyjnego na Oddziale Okulistycznym. Przeciętnie sala operacyjna Oddziału Okulistycznego jest zajmowana przez zespół operacyjny przez 3 dni w tygodniu. Jest to skutek ograniczonej ilości świadczeń zakontraktowanych z NFZ.

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nie może świadczyć usług zdrowotnych odpłatnie mimo dużego zainteresowania ze strony pacjentów, ponieważ posiada kontrakt na ich udzielanie w zakresie okulistyki z NFZ.

Zachodzą zatem okoliczności umożliwiające wynajęcie bloku operacyjnego podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z jego przeznaczeniem i pozyskanie dodatkowych przychodów. W celu osiągnięcia środków finansowych adekwatnych do przedmiotu najmu, czynsz uzyskiwany z najmu przedmiotowych pomieszczeń, winien być ustalony w oparciu o kalkulację, która uwzględniałaby możliwe do osiągnięcia korzyści z tego przedsięwzięcia oraz gwarantowała jego opłacalność.

Ponadto Dyrektor Zakładu zapewnił, że nie nastąpi ograniczenie ilości, jakości i dostępności świadczonych usług, również w odniesieniu do zabiegów nieplanowych.

Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr XX/IV/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. pozytywnie zaopiniowała wynajem pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.

Jednocześnie jeżeli łączna wartość majątku trwałego będącego przedmiotem najmu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, to podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.STAROSTA
Leonard Maciejewski