BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542919

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 541/05
Dotyczy: stwierdzenia celowości zlecenia realizacji w roku 2006 zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego"
UCHWAŁA NR 541/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie stwierdzenia celowości zlecenia realizacji w roku 2006 zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego".


Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdzić celowość zlecenia realizacji w roku 2006 zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego".

§ 2. Określić przybliżony termin wszczęcia konkursu ofert na styczeń 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Skarbnik Powiatu
Anna Berendt[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2004 r, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 179, poz. 1487.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 541/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 listopada 2005 r.


w sprawie stwierdzenia celowości zlecenia realizacji w roku 2006
zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. " Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego"


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W dniu 28 września 2005 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu złożył do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ofertę w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej w 2006 r. na "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego". Organ w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy rozpatruje celowość zlecenia określonego zadania podmiotom uprawnionym i informuje składającego ofertę o przybliżonym terminie wszczęcia konkursu. Oferta odpowiada priorytetom zadań z zakresu pomocy społecznej, daje gwarancję realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi standardami.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż organ podejmuje decyzję o celowości zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej i informuje podmiot składający ofertę o przybliżonym terminie wszczęcia konkursu ofert.STAROSTA
Leonard Maciejewski