BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541736

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: 549/05
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu
Traci ważność: Traci moc uchwała nr 93/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 marca 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 549/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić Panu Krzysztofowi Makowieckiemu-Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Bursę Szkolną nr 1 - Zakład Budżetowy w Inowrocławiu, w tym do zawierania umów najmu lub dzierżawy ruchomości, nieruchomości lub ich części, na okres nie przekraczający dwóch lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają uprzedniego uzyskania stosownego pełnomocnictwa Zarządu Powiatu.

§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Traci moc uchwała nr 93/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 marca 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 549/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej Nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą nr XXII/142/2004 Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu stała się zakładem budżetowym o nazwie Bursa Szkolna nr 1 - Zakład Budżetowy w Inowrocławiu. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania nazwy placówki do jej faktycznego brzmienia, określonego wyżej wymienioną uchwałą.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.) mówiący, że zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski