BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541783

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 553/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Uchwała nr 553/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 listopada 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późno zm.[2] oraz zgodnie z Planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, stanowiącym załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/237/04 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok, zmienionej uchwałami: Nr XXXV /293/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. oraz Nr XXXVI/322/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r.

uchwala się, co następuje:


§1


W uchwale Nr 397/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, ulega zmianie podział wydatków w § 6110 w ten sposób, iż dotacja dla Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu w wysokości 1 164 000 zł zostaje zmniejszona do kwoty 1 154 000 zł. Zaoszczędzona w ten sposób kwota 10 000 zł zostaje przydzielona Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

§2


Załącznik Nr 1 do uchwały powołanej w §1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Inowrocławiu.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 3'92, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i Nr 175, poz. 1462.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Z uwagi na fakt, iż dotacja dla Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu w wysokości 1 164 000 zł na termomodernizację obiektu nie zostanie wykorzystana w całości, 10 000 zł przekazuje się na nowe zadanie tj. zakup przyrządu i osprzętu do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych i węży pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
Ww. zmiany ujęte zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do kompetencji Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.553.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 157KB
  Data dodania: wtorek, 3 stycznia 2006, godz. 10:39
  Typ MIME: application/pdf