BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542861

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 554/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 554/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 grudnia 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.)

uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmiany w Regulaminie Organizacyjnym DPS w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 376/05 Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w ten sposób, że w §3 regulaminu skreśla się ust 2 i 4.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Przyjęty uchwałą Nr 376/05 w dniu 3 marca 2005 r. Regulamin Organizacyjny Domu
Pomocy Społecznej w Inowrocławiu uwzględniał przeprowadzoną reorganizację i restrukturyzację placówki wynikającą z przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Rada Powiatu uchwałą Nr XXXIV/272/05 w dniu 27 kwietnia 2005 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej, w której znajdowała się jednostka filialna Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przepis ten stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora domu i przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.554.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: wtorek, 3 stycznia 2006, godz. 13:13
  Typ MIME: application/pdf