BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542009

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 556/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 556/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 grudnia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z §1 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt. 1) załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. U. Woj. Kuj -Porno Nr 101, poz. 1792).

uchwala się, co następuje:

§1


Zaproponować Panu Zdzisławowi Gatyńskiemu zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Roosevelta na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, składający się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z wc. (Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych).

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pan Zdzisław Gatyński mieszka w Inowrocławiu w budynku przy ul. Roosevelta w mieszkaniu składającym się z dwóch pokoi, kuchni, wc, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 52,40 m2, wyposażonym w instalacje wodociągowo - kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie z dostawą ciepłej wody. Ostatnią umowę najmu lokalu mieszkalnego zawarto 1 kwietnia 2003 r. na okres dwóch lat to jest do 31 marca 2005 r. Zgodnie z obowiązującym w tym okresie art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie lokatorów umowę zawartą na czas krótszy niż trzy lata uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Obecnie nie ma podstaw prawnych do rozwiązania tej umowy.
Powiat Inowrocławski planuje przemieszczenie wyzbycie się nieruchomość przy ul. Roosevelta.
W związku z powyższym zasadnym jest zaproponowanie Panu Zdzisławowi Gatyńskiemu lokal mieszkalny w budynku przy ul. Poznańskiej. (Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych). Mieszkanie o pow. 44,50 m2, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc. Wyposażone jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §1 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt. 1) załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. U. Woj. Kuj -Porno Nr 101, poz. 1792). Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład jednostek samorządu terytorialnego, może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony. Rada Powiatu uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu oraz że dysponentem tego zasobu jest Zarząd Powiatu, który może proponować lokatorowi inny lokal mieszkalny, jeżeli dotychczas zajmowany jest niezbędny do poprawy funkcjonowania tej jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski