BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566788

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 557/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 557/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l]) w związku z §1 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt. 1) załącznikiem do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. U. Woj. Kuj -Pom. Nr 101, poz.1792) .

uchwala się, co następuje:


§1


Zaproponować Pani Eugenii Węgielewskiej zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu na lokal mieszkalny w tym samym budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z wc. (Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych).

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. .558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Budynek przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu decyzją Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r. (uchwała nr 357/2005) został przeznaczony do adaptacji na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
Lokal mieszkalny zajmowany przez Panią Eugenię Węgielewską jest niezbędny do funkcjonowania wydziałów i jednostek w tym obiekcie. Proponowane mieszkanie o pow. 47,00 m2 znajduje się na tej samej kondygnacji i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc. (Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych). Wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt. 1) załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. U. Woj. Kuj -Porno Nr 101, poz. 1792). Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Rada Powiatu uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu oraz że dysponentem tego zasobu jest Zarząd Powiatu, który może proponować lokatorowi inny lokal mieszkalny, jeżeli dotychczas zajmowany jest niezbędny do poprawy funkcjonowania tej jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski