BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541772

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 559/05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej- Miechowickiej.
Uchwała nr 559/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 grudnia 2005 r.


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej- Miechowickiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2] ) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

uchwala się, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg ustny nie ograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej- Miechowickiej, będących własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 13/42 o pow. 0,2067 ha oraz działka nr 13/60 o pow. 0,5598 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 20546 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w drugim przetargu ceny wywoławcze nieruchomości:
- działka nr 13/42 na kwotę 82.000,00 zł (w tym podatek VAT 22 % ) oraz wadium na kwotę 10.000,00 zł,
- działka nr 13/60 na kwotę 111.000,00 zł ( w tym podatek VAT 22% ) oraz wadium na kwotę 20.000,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 2
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W związku z faktem, iż w dniu 25 listopada 2005 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 13/42 o pow. 0,2067 ha i działka nr 13/60 o pow. 0,5598 ha zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba przeprowadzenia drugiego przetargu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz: U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), zgodnie z którym jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.559.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 155KB
  Data dodania: środa, 4 stycznia 2006, godz. 10:36
  Typ MIME: application/pdf