BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542046

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 568/05
Dotyczy: przekazania samochodu osobowego marki Polonez Caro 1,6 GLI będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała nr 568/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie: przekazania samochodu osobowego marki Polonez Caro 1,6 GLI będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[ l]) oraz Uchwały nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego,

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przekazanie samochodu osobowego marki Polonez Caro1,6 GLI będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2'003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne: Samochód Polonez Caro 1,6 GLI, nr nadwozia: SUPBO1CEHSW 786479 nr silnika: CEO 269581, nr rejestracyjny BDV 3960 przekazany został nieodpłatnie w 1995r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bydgoszczy do Rejonowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, gdzie jest użytkowany i eksploatowany. Stan techniczny pojazdu jest dobry. Wartość początkowa przedmiotowego samochodu wynosi Q4.000,00 zł i umorzenie 24.000,00 zł.
W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu otrzymał nieodpłatnie samochód osobowy marki Renault Laguna 1,6 od Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, który będzie wykorzystywany w działalności jednostki.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie zwrócił się pismem z dnia 20.12.2005r. z prośbą o nieodpłatne przekazanie samochodu marki Polonez Caro 1,6 GLI na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, który będzie wykorzystywany do działalności tej jednostki.
Wobec powyższego zasadnym jest przekazanie samochodu osobowego marki Polonez Caro 1,6 GLI do Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski