BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541819

Data: 4 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 570/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zmniejszenie lokalu mieszkalnego nr 3 zajmowanego przez pana Aleksandra K. oraz powiększenie lokalu mieszkalnego nr 1 zajmowanego przez pana Andrzeja M. w budynku w Kościelecu.
Uchwała nr 570/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie lokalu mieszkalnego nr 3 zajmowanego przez pana Aleksandra K. oraz powiększenie lokalu mieszkalnego nr 1 zajmowanego przez pana Andrzeja M. w budynku w Kościelecu.
(część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[ l]) w związku z §1 ust. 3, § 9 ust. 1 pkt. 1) załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj -Pom. Nr 101, poz. 1792)

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zmianę w budynku w Kościelecu polegającą na zmniejszeniu o jeden pokój lokal mieszkalny nr 3 zajmowany przez pana Aleksandra K. oraz powiększenie o ten pokój lokal mieszkalny nr 1 zajmowany przez pana Andrzeja M. (część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).

§2


Przejęcie i przekazanie pomieszczenia wykonać protokołem zdawczo - odbiorczym.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pan Aleksander K. najemca lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku w Kościelcu pismem z dnia 21 listopada 2005 r. oświadczył, ze względów finansowych nie jest w stanie utrzymywać zajmowanego dwupokojowego mieszkania i jest gotów pokój o pow. 27,50 m2 zwrócić wynajmującemu. Pan Andrzej M. najemca mieszkania nr 1 w wyżej wymienionym budynku pismem z 21 listopada 2005 r. zwrócił się z prośbą o przyznanie przedmiotowego pokoju motywując to tym, że w obecnie zajmowanym mieszkaniu o powierzchni 69,00"m2 zamieszkuje 9 osób.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu powyższą zmianę w powierzchniach wymienionych powyżej lokali mieszkalnych opiniuje pozytywnie. Nie ma przeszkód technicznych do jej wykonania. Zmiana ta przyczyni się do lepszego zagospodarowania powierzchni mieszkalnej w budynku oraz poprawi warunki mieszkaniowe w gospodarstwie domowym pana Andrzeja M. a panu Aleksandrowi K. pozwoli na dostosowanie potrzeb mieszkaniowych do posiadanych możliwości finansowych. (część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § l ust. 3, § 9 ust. l pkt. l) załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj -Pom. Nr 101, poz. 1792). Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem osobom, których gospodarstwo domowe składa się z co najmniej 8 osób.


Starosta
Leonard Maciejewski