BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541725

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 566/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
Uchwała nr 566/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:


§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005, przyjętego uchwałą m 358/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 z późno zm., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 i Nr 180, poz.1495.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


W związku ze zmianą budżetu powiatu uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. nr 561/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. i nr 562/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. oraz uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z 28 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.1.566.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 112KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 stycznia 2006, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.2.566.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 127KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 stycznia 2006, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf