BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568199

Data: 11 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 576/06
Dotyczy: umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
UCHWAŁA NR 576/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2005 r.


w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.


Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXV/289/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Umorzyć w całości Pani Arlecie K. (nazwisko wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych) zaległość w wysokości 3.593,20 zł, wynikającą z nieuregulowania odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka w Jaksicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 576/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2005 r.


w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Rodzice, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych są zobowiązani do odpłatności - z tego tytułu - w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez starostę.

Pięcioro dzieci Pani Arlety K. zostało umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Za ich pobyt w Domu Dziecka w Jaksicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu ustaliło odpłatność.

Pani Arleta K. powinna spłacić zadłużenie (w łącznej wysokości 3.593,20 zł) jakie powstało w okresie, kiedy dysponowała pieniędzmi. Mimo kilkakrotnych wezwań do zapłaty długu, zobowiązania nie zostały uregulowane. Matka małoletnich znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W mieszkaniu, które zajmuje nie ma prądu, gazu. Media te zostały odcięte z powodu niepłacenia rachunków. Jedynym źródłem dochodu są zasiłki otrzymywane z ośrodka pomocy społecznej. Pani K. poszukuje pracy, stara się wyjść z sytuacji, w jakiej się znalazła.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Natomiast § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXV/289/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. stwierdza, że należności mogą być umarzane w całości lub części w przypadkach całkowitej nieściągalności m.in. w przypadku, gdy jej ściągnięcie zagrozi egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny.


STAROSTA
Leonard Maciejewski


Skarbnik Powiatu
Anna Berendt