BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566350

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 9/2002
Dotyczy: w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej
Uchwała nr 9/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 grudnia 2002 r.


zmieniająca uchwałę nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Zmienić uchwałę nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną (...) w ten sposób, że w § 2 ww. uchwały po słowach "Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gabriela Cichańska" dodać: "lub Rafał Walter".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Procedura przydziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej zatwierdzona została Uchwałą nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych (...).
W myśl § 5 ww. Regulaminu Zarząd Powiatu powołuje Komisję
Zdrowotną w pięcioosobowym składzie. W skład komisji wchodzi m. in. Jeden przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wytypowany przez Zarząd Powiatu.
Z powodu długotrwałej nieobecności pracownika PCPR w Inowrocławiu spowodowanej chorobą, konieczne stało się wytypowanie w zastępstwie osoby do prac w ww. Komisji.
Z uwagi na powyższe wywołanie uchwały jest zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski