BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566339

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 577/2006
Dotyczy: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR 577/2006
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z §13 ust. 1, załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz, Urz. Woj. Kuj -Pom. Nr 101, poz. 1792) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawkę bazową za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 2,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 577/2006
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zasób mieszkaniowy Powiatu Inowrocławskiego aktualnie obejmuje 68 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3.565 m2 umiejscowionych w różnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

Obecnie stosowane stawki różnią się między sobą w zależności od tego w jakiej gminie znajduje się mieszkanie. Wprowadzenie stawki bazowej czynszu za wynajem posiadanych lokali mieszkalnych spełnia wymagania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i spowoduje ujednolicenie tej stawki w stosunku do całego zasobu mieszkaniowego. Proponowana stawka bazowa w wysokości 2,50 zł/m2 jest stawką optymalną dla całego Powiatowego zasobu mieszkaniowego.

Punktem odniesienia przy ustalaniu stawek czynszu jest 3% wartość wskaźnika kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalana na okres 6 miesięcy przez wojewodę. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 września 2005 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 3% wartość tego wskaźnika dla województwa w przeliczeniu na 1 m2 wynosi 5,00 zł.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 13 ust. l, załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj–Pom. Nr 101, poz. 1792). Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu oraz ustalenie stawki bazowej za l m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

STAROSTA
Leonard Maciejewski