BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566336

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 578/2006
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2006 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu
UCHWAŁA NR 578/2006
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2006 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu.


Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz rozdz. III ust. 4 pkt 4 załącznika do uchwały NR XLI/361/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Konkursową do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2006 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu w następującym składzie:

1. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego:
a) Andrzej Florek - Przewodniczący Komisji
b) Maria Kozłowska - Wiceprzewodniczący Komisji
c) Ryszard Oczachowski

2. Przedstawiciele Komisji stałych Rady Powiatu:
a) Andrzej Orczykowski - Sekretarz Komisji
b) Lech Skarbiński

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, delegowani przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego:
a) Swietłana Owczarska
b) Irena Grankowska
c) Jan Kopeć
d) Robert Krüger

§ 2. Przyjąć Regulamin pracy Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr 355/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 578/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2006 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą nr XLI/361/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu przyjęła Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

Niniejszy Program przewiduje powołanie Komisji Konkursowej, jako organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu, której zasady działania określa Regulamin, przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu. Zgodnie z zapisem Programu Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w trybie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych powiatu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.578.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 97KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 10:32
  Typ MIME: application/pdf