BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541712

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 579/06
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
UCHWAŁA NR 579/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2. Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w § 1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 579/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006


W związku z uchwaleniem budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. uchwałą nr XLI/364/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. opracowano harmonogram realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.

Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 185. ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki. Opracowanie harmonogramu w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych, jest obowiązkowe.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.579.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 132KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 10:59
  Typ MIME: application/pdf