BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541838

Data: 18 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 581/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 581/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić Panu Jarosławowi Jasińskiemu - Dyrektorowi Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Inowrocławiu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu, w tym do zawierania umów najmu lub dzierżawy ruchomości, nieruchomości lub ich części, na okres nie przekraczający dwóch lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają uprzedniego uzyskania stosownego pełnomocnictwa Zarządu Powiatu.

§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr' 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 581/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Efektywne zarządzanie placówką oświatową wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, w tym podpisywania umów najmu i dzierżawy.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówiący, że zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski