BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542043

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 585/06
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała nr 585/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.


w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837)

uchwala, co następuje:

§1


W załączniku do uchwały nr 377/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku wprowadza się następującą zmianę: § 7 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie; "rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą nr 377/05 w dniu 3 marca 2005 r. przyjęty został Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r., zaszła konieczność wprowadzeni~ zmian do Regulaminu Organizacyjnego, by był on zgodny z aktualnymi przepisami.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przepis ten stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora domu i przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.585.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,0MB
  Data dodania: poniedziałek, 20 lutego 2006, godz. 11:21
  Typ MIME: application/pdf