BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542907

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 588/06
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
Uchwała nr 588/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.


w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz § 4 ust. l rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)

uchwala, co następuje:

§1


W załączniku do uchwały nr 503/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie wprowadza się następującą zmianę: § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie; "rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą nr 503/05 w dniu 21 września 2005 r. przyjęty został Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r., zaszła konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego, by był on zgodny z aktualnymi przepisami.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca. 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przepis ten stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora domu i przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.588.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: poniedziałek, 20 lutego 2006, godz. 12:36
  Typ MIME: application/pdf