BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542883

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 592/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 592/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.[l]) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. o 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na usunięcie krzewów bzu z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej w Tarnówku, gmina Kruszwica, na działce ewidencyjnej nr 20.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W dniu 22 grudnia 2005 r. Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie złożył wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie krzewów bzu z terenu nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w Tarnówku, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego. Powyższy wniosek został uzupełniony w dniu 23 stycznia 2006 r.
Wnioskowane do wycinki krzewy rosną na terenie parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku na działce ewidencyjnej nr 20.
Przyczyną wycięcia wnioskowanych krzewów bzu jest konieczność uporządkowania terenu, poprawa jego estetyki oraz utrudnienie działalności złodziejom mienia.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie w/w krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na wniosek posiadacza, za zgodą właściciela nieruchomości. Wymieniona powyżej nieruchomość, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi mienie powiatu do gospodarowania, którą w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, władny jest zarząd powiatu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).


Starosta
Leonard Maciejewski