BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542026

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 593/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Mokrzyckiej nauczycielki - kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 593/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Mokrzyckiej nauczycielki - kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 9b ust. 1 pkt 2 i ust 3a, art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla Pani Alicji Mokrzyckiej nauczycielki kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:
1. Józef Ratajczak - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Roman Nadzieja - dyrektor,
3. Bogna Łoś - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4. Jadwiga Orłowska - ekspert,
5. Elżbieta Piniewska - ekspert.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z.2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Nauczyciel po zakończonym stażu i pozytywnej ocenie dorobku zawodowego wystąpił do organu prowadzącego o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z przedstawiciela organu prowadzącego, jako jej przewodniczącego, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwóch ekspertów z listy MEN oraz dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
Podstawę prawną- podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W myśl art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans powołuje organ prowadzący szkołę. Zgodnie z art. 91d pkt 2 powołanie wyżej wymienionej komisji należy do kompetencji zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski