BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541788

Data: 15 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 598/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 598/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 lutego 2006 r.


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 w związku z art. 5c pk't 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1]), oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:


§1


Powierzyć Panu Arturowi Mikołajczakowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu na okres od 16 lutego 2006 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§2


Wykonanie uchwały zlecić Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pan Artur Mikołajczak został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosił zastrzeżeń w stosunku do wyłonionego kandydata.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), który mówi, że stanowisko dyrektora placówki, na okres 5 Jat szkolnych powierza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. W myśl art. 32. ust: 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.


Starosta
Leonard Maciejewski