BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566352

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 605/06
Dotyczy: wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR 605/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej KW nr 51648 hipoteki zwykłej w kwocie 7.315,20 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych dwadzieścia groszy) wraz z oprocentowaniem w wysokości 2 % w stosunku rocznym oraz z księgi wieczystej KW nr 51649 hipoteki zwykłej w kwocie 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych), wraz z oprocentowaniem 2 % w stosunku rocznym, wpisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 605/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Dnia 29 grudnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a najemcą lokalu mieszkalnego i garażu położonego w Kościelcu gmina Pakość została zawarta umowa sprzedaży tych nieruchomości z jednoczesnym wpisem do ksiąg wieczystych hipotek zwykłych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego, tytułem zabezpieczenia zapłaty reszty ceny za ów lokal mieszkalny i garaż. Właściciel nieruchomości obciążonych hipoteką po uregulowaniu wszystkich należności, zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem o zgodę na wykreślenie przedmiotowych obciążeń. W świetle powyższych faktów wywołanie uchwały jest zasadne.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.). Artykuł ten stanowi, iż w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Z ustawy o samorządzie powiatowym art. 32 ust. 2 pkt 3 gospodarowaniem mieniem powiatu zajmuje się Zarząd Powiatu, dlatego też koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały w ramach kompetencji zarządu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski