BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542942

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 608/06
Dotyczy: likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie sprzedaży na surowce wtórne.
Uchwała nr 608/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 marca 2006 r.


w sprawie: likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie sprzedaży na surowce wtórne.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na likwidację zużytych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie sprzedaży na surowce wtórne.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą nr 569/06 z dnia 4 stycznia 2006 r. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wyraził zgodę na sprzedaż majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. W trakcie rokowań nie sprzedano następujących maszyn:


Lp.
Nr inwentarza Wyszczególnienie Rok produkcji
1 400 - 003 Tokarka TUE 35 1959
2 400 - 030 Tokarka TUS 25 1981
3 006 Wiertarka słupowa WFA 25 1967
4 005 Wiertarka słupowa WEK 30 1966

Dalsze obniżanie ceny graniczy z uzyskaniem cen zbliżonych do wartości złomu. Przedmiotowy sprzęt nie znalazł zainteresowania wśród nabywców podczas wszystkich przeprowadzonych dotychczas postępowań. Ponadto maszyny nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny a ich naprawa byłaby nieopłacalna. Niemożliwa jest ich współpraca ze sprzętem używanym w jednostce, przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z koniecznością zbycia ww. składników majątku ruchomego zasadnym jest wyrażenie zgody na ich likwidację w trybie sprzedaży na surowce wtórne.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski