BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541822

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 610/06
Dotyczy: przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę rachunku budżetu Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR 610/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę rachunku budżetu Powiatu Inowrocławskiego.Na podstawie art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), art. 19 ust.1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.[2]) w związku z uchwałą Nr XLII/365/06 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić przetarg nie ograniczony na wybór banku wykonującego bankową obsługę rachunku budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w składzie:
- Przewodniczący Komisji - Ryszard Florek
- Sekretarz Komisji - Alicja Jagodzińska
- Członek - Anna Berendt
- Członek - Jadwiga Mrozowska
- Członek - Alina Janowska

§ 3. Komisja Przetargowa działać będzie na podstawie regulaminu pracy określonego Zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego Nr 14 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowych.

§ 4. Tryb i przedmiot zamówienia łącznie z warunkami jakie mają spełniać oferenci oraz kryteria spełnienia tych warunków określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 610/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę rachunku budżetu Powiatu Inowrocławskiego.W lipcu 2006 r. wygasa umowa zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A I Oddział Inowrocław na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego. W związku z powyższym, zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od Rady Powiatu w Inowrocławiu uchwałą Nr XLII/365/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór banku - Zarząd Powiatu przystąpił do ww. prac.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art.195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady powiatu. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro oraz że członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.610.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 377KB
  Data dodania: poniedziałek, 20 marca 2006, godz. 12:30
  Typ MIME: application/pdf