BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541734

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 612/06
Dotyczy: ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych.
Uchwała nr 612/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 marca 2006 r.


w sprawie ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. l l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[2]), uchwały nr XLI/361/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację Komisji konkursowej d/s rozpatrywania wniosków, z propozycjami wyboru ofert organizacji pozarządowych, którym zlecone będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu.

§2


Szczegółowy podział środków dla poszczególnych beneficjentów zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 210, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Wspieranie oraz powierzanie zadań organizacjom pożytku publicznego odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert. Na ogłoszony 23 lutego 2006 r. konkurs wpłynęło łącznie 41 ofert. Komisja konkursowa d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu pozytywnie zaopiniowała 25 ofert na łączną kwotę 105.000,- zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XLI/361/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.612.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 265KB
  Data dodania: wtorek, 21 marca 2006, godz. 07:46
  Typ MIME: application/pdf