BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541738

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 614/06
Dotyczy: przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.
Uchwała nr 614/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 marca 2006 r.


w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 2, art. 197 ust. 1 pkt 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

uchwala się, co następuje:


§1Przyjąć do wiadomości przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania planu -finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w §1.

§3Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 28 lutego 2006 r. przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu za 2005 rok wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu z dnia 27 lutego 2006 r. zawartą w Uchwale Nr III/IV/2006 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 4 ust l pkt 7, ust. 2 pkt 2, art. 197 ust. l pkt 2 oraz art. 199 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Przepisy te stanowią, iż jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. Natomiast zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski