BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568233

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 619/06
Dotyczy: wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi K.
Uchwała nr 619/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia 22 marca 2006 r.


w sprawie wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi K.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:


§1

Wycofać wypowiedzenie umowy najmu z 28 lutego 2006 r. panu Wiesławowi K. na lokal mieszkalny w Kościelcu.


§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


§3

Traci moc uchwała nr 589/2006 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi K. (część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z 1 lutego 2006 r. w związku z ponad trzymiesięcznym zadłużeniem z tytułu czynszu i opłat za mieszkanie wypowiedziano za jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia z dniem 28 lutego 2006 r. umowę najmu mieszkania panu Wiesławowi K. na lokal mieszkalny w Kościelcu. W dniu 10 marca 2006 r. na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu z tytułu spłaty zadłużenia wpłynęła kwota 2.988,26 zł. Pismem z 15 marca 2006 r. pan Wiesław K. zwrócił się z prośbą o wycofanie wypowiedzenia zobowiązując się równocześnie do końca marca br. zapłacić pozostałą należność w wysokości 631,51 zł. W związku z tym zasadnym staje się wywołanie przedmiotowej uchwały. (część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski