BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541724

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 620/06
Dotyczy: przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego dla Klubu sportowego KS Cuiavia Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Krzymińskiego 4a
Uchwała nr 620/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 marca 2006 r.


w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego dla Klubu sportowego KS Cuiavia Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy
ul. Krzymińskiego 4a


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny sprzętu komputerowego zarejestrowanego w księdze inwentarzowej środków trwałych w poz. SP 5/22.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Prezes Klubu Sportowego KS Cuiavia w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Krzymińskiego 4a zwrócił się wnioskiem do Starosty Inowrocławskiego o przekazanie w formie darowizny używanego zestawu komputerowego. Prośba wnioskodawcy podyktowana jest trudna sytuacją finansową Klubu Sportowego.
Organem sprawującym nadzór nad Klubem Sportowym jest Starosta Inowrocławski. W/w klub prowadzi sekcje sportowe w zakresie: piłki nożnej, boksu, piłki ręcznej dla członków klubu zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Sprzęt komputerowy składający się z jednostki centralnej, monitora i UPS, który można przekazać, zaewidencjonowany jest w księdze inwentarzowej środków trwałych w poz. SP 5/22. Wartość początkowa sprzętu komputerowego wynosi 4.641,00 zł i umorzenie 4.641,00 zł. Przekazany został przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy za dowodem księgowym PT 22/99 z 20 stycznia 1999r. Sprzęt komputerowy nie nadaje się do pracy w Starostwie Powiatowym ze względu na małą pojemność dysku.
Przekazany sprzęt komputerowy usprawni realizację przedsięwzięć podejmowanych przez klub i będzie całkowicie wykorzystany w jego działalności.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski