BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542845

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 94/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Ostapczuk nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazj alnych Nr 5 w Inowrocławiu
Uchwała nr 94/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 czerwca 2003 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Ostapczuk nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazj alnych Nr 5 w Inowrocławiu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), art. 9g ust. 2, ust. 5 i ust. 5a oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Ostapczuk nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu w następującym składzie:
1. Józef Ratajczak - przewodniczący
2. Michał Mikołajewski - dyrektor szkoły
3. Beata Wasilewska - ekspert
4. Jerzy Naumann - ekspert
5. Wojciech Gliwiński - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciele organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie przez Zarząd Powiatu powyższej uchwały


Starosta
Leonard Maciejewski