BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21196

Budżet na rok 2003

DOCHODY
Informacja o planowanych dochodach
I. Charakterystyka dochodów własnych
II. Charakterystyka dotacji
III. Charakterystyka subwencji

WYDATKI
Informacja o planowanych wydatkach
Charakterystyka wydatków wg działów

ZAŁĄCZNIKI
Dochody
Wydatki
Środki specjalne
Gospodarstwa pomocnicze
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusz Geodezyjny i Kartograficzny


INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2003 R.


Projekt budżetu na 2003r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie 76.421.147 tj. o 13,7 % mniej od przewidywanego wykonania budżetu za 2002 r.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:


Lp.Rodzaj dochodówPlan 2003 r.Strukt %
A.DOCHODY WŁASNE10.152.08413,3
1.Udziały w podatk. stanow.dochody budż.państwa1.127.8051,5
2.Sprzedaż tablic rejestr.i druków komunikacyjnych2.300.0003,0
3.Wpływy z usług2.973.6813,9
4.Odsetki500.8150,7
5.Dochody z mienia komunalnego1.250.0001,6
6.Inne w tym:
porozumienia
1.999.7832,6
B.SUBWENCJE42.601.66355,7
1.Subw. ogólna2.222.1562,9
2.Subw. drogowa4.792.2256,3
3.Subw. oświatowa35.587.28246,5
C.DOTACJE23.667.40031,0
1.na zadania wł.14.327.80018,8
2.na zadania zlec.
w tym: z tyt. poroz.
9.339.600
24.300
12,2
O G Ó Ł E M76.421.147100


Analizując tabelę dochodów obserwuje się wzrost dochodów własnych o 7,6% w porównaniu do roku 2002 (w strukturze całego budżetu stanowią znikomą wielkość– zaledwie 13,3%).
Zewnętrzne źródła dochodów (dotacje) ulegają ciągłym zmniejszeniom tj. w porównaniu do 2001 r. o 48,4% (o kwotę 22.163.804), a do przewidywanego wykonania 2002 r. o 38,7% (co stanowi kwotę 14.937.170).
Zwiększeniu uległy subwencje łącznie o 2.082.864 tj. o 5,1% więcej niż w 2002 r. Jednak porównując do roku 2001 odnotowujemy spadek o 2.219.155 tj. o 5,0% (pomimo wdrożenia ostatniego etapu podwyżek dla nauczycieli).
Jak z powyższego wynika zmniejszeniu ulegają zewnętrzne źródła dochodów, a przy braku możliwości większego pozyskiwania środków własnych Powiatu drastycznie uwidaczniają się niedobory w budżetach podległych jednostek. Kolejny już rok nie ma możliwości przeznaczania środków na podnoszenie w nich standardów i dokonywania kapitalnych remontów starej substancji przejętego mienia.
Struktura dochodów roku 2003 w porównaniu do lat poprzednich uległa znacznej zmianie (notuje się zmniejszenie dotacji), co spowodowane zostało tym, iż od 1 stycznia 2003 r. Komenda Powiatowa Policji nie jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z późn.zm.).

PowrótI. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WŁASNYCH


1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001
Podana przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 8 stycznia 2003 r. znak: ST4-4820/1/2003 ostateczna wysokość podatku stanowi kwotę 1.127.805 tj. o 1,5% mniej niż przewidywane wykonanie w 2002r.
Jest to wielkość informacyjno – szacunkowa, gdyż dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości. Doświadczeniem lat ubiegłych spodziewać się należy wpływów mniejszych niż planowane, gdyż teren naszego Powiatu dotknięty jest dużym bezrobociem.

2. Sprzedaż tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjn. § 042
Wpływy z tego tytułu są głównym źródłem dochodów własnych Powiatu. Od m-ca lipca 2002 r. obserwuje się „ożywienie” w osiąganych dochodach, na co wpływ ma obowiązkowa wymiana druków prawa jazdy.
Zakłada się uzyskać 2.300.000
Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2003 r. pochłonie kwotę 1.100.000. realny dochód z tego tytułu wyniesie jedynie 1.200.000.

3. Wpływy z usług § 083

W paragrafie tym ujęte są wpływy w kwocie 2.973.681
głównie z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
Środki w całości zasilać będą bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

4. Odsetki § 092

Planowana w projekcie budżetu kwota 500.815
obejmuje odsetki od wolnych środków na rachunkach
bankowych oraz od lokat krótkoterminowych i tak:
- odsetki od lokat krótkoterminowych 450.975
w tym: z rachunków funduszy 20.000
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 49.840
w tym:
Weterynaria 100
Zarząd Dróg Powiatowych 500
Oświata 34.800
Domy Dziecka 1.000
DPS – y 6.240
Rodziny zastępcze 300
Powiatowy Urząd Pracy 900
Starostwo Powiatowe 3.000
Internaty i bursy 3.000

5. Dochody z mienia komunalnego § 084, 047, 075

Realizowane są w formie sprzedaży mienia oraz dzierżawy i wieczystego użytkowania.
Te ostatnie stanowią 5% prowizji od pobranych kwot z windykacji dochodów budżetu państwa i zamykają się planowaną kwotą 65.000
Zakłada się, że wpływ z najmu i dzierżaw wyniesie 600.000
Zapisaną kwotę 1.250.000 planuje się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości i gruntów w Ludzisku, Orłowie, Warzynie i pozostałych terenów przy ul. Miechowickiej oraz ze sprzedaży budynku po byłym Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu ul. Dworcowa 55.

6. Inne wpływy § 069,231,242,661,663

•Wpływy tytułem spodziewanego zawarcia porozumień
łącznie 1.268.883
z tego:
- z Gminą Janikowo
• na dofinansowanie modernizacji
ul.Przemysłowej w Janikowie 350.000
• na dofinansowanie przebudowy mostu drogowego
w Janikowie 100.000
- z Miastem Inowrocław 10.000
na dofinansowanie remontu sanitariatów
w budynku Starostwa
- z Gminą Kruszwica 258.883
na dofinansowanie budowy Hali Sportowej w Kruszwicy
- z Samorządem Województwa 550.000
na dofinansowanie budowy Hali Sportowej w Kruszwicy
• Pozostałe wpływy 65.900

PowrótII. CHARAKTERYSTYKA DOTACJI

Powiat otrzyma dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne.

Dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową obejmują:

NazwaPlan 2003 r.
Rolnictwo i łowiectwo486.000
Gospodarka mieszkaniowa50.000
Oświata i wychowaniex
Działalność usługowa193.000
Ochrona zdrowia2.873.900
Opieka społeczna1.577.700
Urzędy naczeln. org. wł. państwx
Administracja publiczna
w tym: z tyt. porozum.
437.000
24.300
Bezpieczeństwo publiczne3.722.000
R A Z E M9.339.600


Dotacje na zadania własne obejmują:

NazwaPlan 2003
Nadzór nad lasami niepaństwowymi11.000
Oświata i wychowanie24.000
Ochrona zdrowiax
Opieka społeczna14.292.800
Edukacyjna op. wychowaw.x
Kult.i ochr. dziedz. narodow.x
R A Z E M14.327.800


Dotacje na zadania w zakresie administracji rządowej ulegają zmniejszeniu o 58,0% w porównaniu do przew. wykon. roku 2002, co spowodowane zostało przede wszystkim tym, iż w roku 2003 budżet Komendy Powiatowej Policji nie jest częścią składową budżetu Powiatu Inowrocławskiego, natomiast dotacje na zadania własne ulegają zmniejszeniu o 12,5% w porównaniu do 2002 r.
W realnych kwotach stanowi to uszczerbek dla naszego budżetu o łączną kwotę 14.937.170 z czego:
- z tytułu dotacji na zadania własne 2.054.909
- z tytułu dotacji na zadania rządowe 12.882.261

PowrótIII. CHARAKTERYSTYKA SUBWENCJI

Zgodnie z art. 40 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) Minister Finansów pismem z dnia 8 stycznia 2003 r. znak: ST4-4820/1/2003 przekazał informacje o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2003 r. i tak:

1. Podstawowa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi kwotę 2.222.156
Kwota ta wynika z przemnożenia liczby mieszkańców powiatu (stan na 31.12.2001 r. – 169.320 osób) przez liczbę stanowiącą 85% różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych (22,10 zł) na jednego mieszkańca a wskaźnikiem wyliczonym dla naszego Powiatu (6,66 zł).
Na jednego mieszkańca naszego Powiatu przypada kwota 13,12 zł.
Powiat nie otrzyma natomiast subwencji uzupełniającej bowiem uzyskuje wyższy poziom dochodów podstawowych.

2. Oświatowa
Ostateczna kwota naliczona została zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2003 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1966) i wynosi 35.587.282. Jest większa o 6,1% (tj. o 2.043.353) od subwencji otrzymanej na 2002 r.
Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:
- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-to miesięcznych skutków wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli,
- wdrożenie ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (zgodnie z zapisami art. 70 a ustawy – Karta nauczyciela).

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało zasadę jednolitego przydzielania środków dla wszystkich szkół zgodnie z zasadą „pieniądz idzie za uczniem”, przy jednakowym standardzie na jednego ucznia. Uwzględnia również środki na realizację zadań pozaszkolnych.
Na jednego ucznia w roku 2003 przypada kwota 2.551,26 zł.

3. Drogowa
Planowana kwota 4.792.225 stanowi 98,9% środków przyznanych na 2002r. i jest mniejsza o 54.654, a w porównaniu do 2001 r. o 5,1% tj. o 331.034.
Rozdzielona została zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu ( Dz.U. Nr 157poz.1033 z późn.zm.).

Subwencje ukształtowały się następująco:

NazwaPlan 2003
Podstawowa2.222.156
Oświatowa35.587.282
Drogowa4.792.225
O G Ó Ł E M42.601.663


Powiat otrzymał łącznie o 5,1% ogółu subwencji więcej niż w 2002 r. tj. o 2.082.864 z czego:

- podstawowa więcej o 4,4% tj. o 94.166
- oświatowa więcej o 6,1% tj. o 2.043.352
- drogowa mniej o 1,1% tj. o 54.654

W strukturze całego budżetu subwencje stanowią 55,7 %.
Przyznane subwencje nie zabezpieczają w pełnej wysokości środków na prawidłowe funkcjonowanie podległych jednostek.

PowrótINFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2003 R.

Budżetu Powiatu na 2003 r. ma charakter zrównoważony. Planowane wydatki wynoszą 76.421.147,- zł. W stosunku do roku minionego wykazują spadek o 15,0%

Struktura rodzajowa planowanych wydatków jest następująca:

Lp.Rodzaj wydatkówPrzewidyw.
wykon. 2002r
Strukt
%
Plan 2003 r.Strukt
%
03/02
1.Wydatki bieżące86.213.90995,973.260.06995,985,0
w tym: płace i pochodne59.978.21566,749.881.70465,383,2
-wydatki rzeczowe26.235.69429,223.378.36530,689,1
2.Dotacje1.805.5102,01.661.0782,292,0
3.Wydatki majątkowe1.899.0752,11.500.0001,979,0
w tym: inwestycje1.899.0752,11.500.0001,979,0
Ogółem89.918.49410076.421.14710085,0


Ze względu na zmniejszające się z roku na rok zewnętrzne źródła dochodów (dotacje) przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości pozyskiwania szerszego zakresu dochodów własnych (brak nowelizacji ustawy z 1999r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) do minimum ograniczone są możliwości dofinansowania własnymi środkami jednostek organizacyjnych Powiatu.
Nadmienić należy, że w wydatkach bieżących zabezpieczono 4% wzrost płac dla podległych jednostek.
Konstruując budżet zrównoważony można było przeznaczyć na wydatki majątkowe (inwestycyjne) jedynie 1.500.000 tj.1,9% budżetu.
Z powyższej kwoty finansowana będzie:
• budowa Hali Sportowej w Kruszwicy 1.400.000 (inwestycja rozpoczęta w 2001 r.)
• zakup cyfrowej ewidencji dróg powiatowych 100.000
Strukturę % działową wydatków w latach 2001 – 2003 przedstawia poniższa tabela:

Dział2001Przew.wyk. 20022003
010Rolnictwo i łowiectwo0,540,560,64
020Leśnictwo0,040,010,01
600Transport5,095,446,01
630Turystyka0,030,040,03
700Gosp.mieszkaniowa0,100,120,07
710Działalność usługowa0,360,290,31
750Admin.publiczna6,037,198,96
751Urz.naczel.org.wł.pańx0,06x
754Bezpiecz.publiczne18,2220,004,88
757Obsługa długu publ.x0,05x
758Różne rozliczeniax0,170,69
801Oświata i wychow.34,3934,7640,82
851Ochrona zdrowia8,922,853,85
853Opieka społeczna20,7822,5726,15
854Edukacyjna op.wych.4,774,665,08
900Gosp.komunalnax0,561,83
921Kultura i sztuka0,560,590,60
926Kultura fiz.i sport0,170,080,07
Ogółem %100100100

Jak z powyższego wynika, struktura działowa planowanych wydatków na 2003 r. w porównaniu do roku poprzedniego uległa znacznej zmianie,
co spowodowane zostało przede wszystkim faktem, iż budżet Komendy Powiatowej Policji od 1 stycznia 2003 r. nie wchodzi w skład budżetu Powiatu (Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym).
Analizując dalej, generalnie obserwuje się spadek zaangażowanych środków (w kwotach bezwzględnych) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Wzrost dotyczy jedynie gospodarki komunalnej, administracji publicznej i ochrony zdrowia.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna” (wzrost o 180%) ujęte są środki na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy, natomiast wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” pomimo zabezpieczenia środków na ochronę przejętych obiektów ( budynki po Domu Dziecka w Orłowie i Zespole Szkół Samochodowych), kompleksowego ubezpieczenia mienia powiatu oraz przejęcia dodatkowych zadań (biuro paszportowe) wzrosły o 5,8% . Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rosną o 14,6% i zabezpieczają wypłaty świadczeń dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Nie zakłada się wydatków na obsługę długu publicznego związanego z zaciągnięciem kredytu.
W dalszym ciągu dominującą pozycją w strukturze naszego budżetu są wydatki związane z oświatą i edukacją oraz opieką społeczną.
Te dziedziny pochłaniają łącznie:
• w roku 2001 59,94% budżetu
• w roku 2002 61,99%
• w roku 2003 72,05%
Wydatki na pozostałe zadania stanowią tylko ok.1/4 budżetu.

Powrót
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 486.000

Planowana kwota wykazuje spadek do roku 2002 o 3,7% i finansuje:

1. prace geodezyjno urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa 90.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 90.000
(wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w systemie informatycznym w miejscowościach: Złotniki Kujawskie, Rojewo i Dąbrowa Biskupia),
b/ wydatki majątkowe 0

2. Inspekcję Weterynaryjną 393.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 393.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 348.137
b/ wydatki majątkowe 0

3. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 3.000

Dział 020 Leśnictwo 11.000

W dziale tym ujęte są wydatki na opłaty związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi

Dział 600 Transport i łączność 4.594.207

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W Powiecie Inowrocławskim ogólna długość dróg powiatowych miejskich i zamiejskich wynosi 543,426 kilometrów. Drogi miejskie wynoszą 46,626 km. Są to drogi na terenie miast:
- Inowrocław 34,757 km
- Pakość 2,340 km
- Janikowo 6,511 km
- Kruszwica 3,018 km
Drogi zamiejskie wynoszą 496,800 km.


Zapisana kwota stanowi w strukturze budżetu 6,01% i wykazuje nieznaczny wzrost (0,5%) do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zakładane wydatki w kwocie 4.594.207
Składają się na:
a) wydatki bieżące 4.494.207
w tym:
- dotacje (porozumienie z Urzędem Miasta Inowrocławia na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta ) 310.029
(Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja na 2003 r. winna stanowić kwotę 306.702,- zł).
- wynagrodzenia i pochodne 792.700
b) wydatki majątkowe 100.000
(cyfrowa ewidencja dróg powiatowych)

Na remont dróg zabezpieczono kwotę 2.267.040
i tak:
- remont drogi Orłowo – Czyste 100.000
- remont drogi Lipie – Modliborzyce 200.000
- remont drogi 689 Racice – Lachmirowice 100.000
- remont ul.Przemysłowej w Janikowie 700.000
w tym: porozumienie z Gminą Janikowo 350.000
- remont mostu w ciągu drogi 655 w Janikowie 100.000
(porozumienie z gminą Janikowo)
- remont mostu w ciągu drogi 650 w Lechowie 400.000
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki 557.040
- remonty obiektów inżynieryjnych (przepusty) 60.000
- roboty towarzyszące (projekty techn., prace geodezyjne) 50.000
Zabezpieczono również środki m.in. na:
- zwalczanie śliskości zimowej 290.200
- regulacje poboczy 150.400
- utrzymanie zieleni 84.500
- roboty interwencyjne 50.000
- ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami 21.000
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego 62.400
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezp. ruchu 102.000
- zakup kruszywa łamanego 9.500

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami.
Zapisana kwota wykazuje spadek o 53,2 % do przewidywanego wykonania roku 2002 .

Dział 710 Działalność usługowa 239.760

Zakładane wydatki przeznacza się na :

1. Nadzór budowlany 211.760
z tego:
a/ wydatki bieżące 211.760
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 182.909
b/ wydatki majątkowe 0

Działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu dofinansowano kwotą 46.760 zł ze środków własnych Powiatu,

2.Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000
na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

3. Prace geodezyjne i kartograficzne 25.000
na modernizację ewidencji gruntów,

Dział 750 Administracja Publiczna 6.845.284

W projekcie budżetu zapisana kwota stanowi 8,96% ogółu wydatków i wskazuje wzrost do przewidywanego wykonania roku 2002 o 5,8%.
Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. Starostwo Powiatowe 6.013.284
z tego:
a/ wydatki bieżące 6.013.284
w tym:
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z 8 gminami w zakresie budownictwa ( zabezp. I kw. 2003 r.) 18.579
- wynagrodzenia i pochodne 3.855.751
b/ wydatki majątkowe 0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 64,1% wydatków ogółem.
W poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zabezpieczono kwotę 92.694 na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w budżecie jednostki stanowią kwotę 2.138.954 tj. 35,6%.
W ramach tej pozycji planuje się wydatki m.in. na:
- zakup części samochodowych 3.000
- zakup druków (m.in. dla Wydziału Komunikacji) 685.000
- abonament prasy fachowej 15.000
- zakup art. biurowych (w tym: tonery, dyskietki itp.) 87.000
- zakup art. gospodarczych, śr. czystości, wyposażenia i sprzętu 77.000
- energię elektryczną, cieplną i wodę 100.000
- remonty i konserwacje 180.000
- zakup tablic komunikacyjnych 425.000
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 180.000
- podróże służbowe 20.000
- czynsze i eksploatacje budynku 7.000
- szkolenia pracowników 17.000
- różne opłaty i składki ( kompleksowe ubezpieczenie majątku powiatu) 158.000
- odpisy na ZFŚŚ 83.382

Dokonując ograniczeń wydatków, nie zabezpieczono w pełnej wysokości zgłoszonych potrzeb (dokonano cięć na 347.432).

2. Rady powiatów 395.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 395.000
w tym:
diety Radnych 370.560
b/ wydatki majątkowe 0
Zabezpieczono m.in. środki na diety dla 29 radnych II kadencji.

3. Komisje poborowe 58.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 58.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 24.000

4. Urzędy wojewódzkie 379.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 379.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 360.420

Wydatki wskazane w pkt.3 i 4 zabezpieczane są dotacją celową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.727.000

Wydatki na 2003 r. stanowią 4,88% ogólnej sumy wydatków.
Z powyższej kwoty przypada na :

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 3.727.000
z tego:
a/ wydatki bieżące 3.727.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 3.026.680
b/ wydatki majątkowe 0

Ze środków własnych Powiatu zabezpiecza się kwotę 5.000
z przeznaczeniem na działania ratownicze.


Dział 758 Różne rozliczenia 525.783

Rezerwy ogólne
Zgodnie z art.116 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 525.783,
co stanowi 0,69% ogółem wydatków. Rezerwę utworzono na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu.
Pomimo ustawowej możliwości tworzenia 1% rezerwy konstruując budżet zrównoważony można było przeznaczyć na ten cel jedynie kwotę jw.


Dział 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 630 Turystyka, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dział 926 Kultura fizyczna
i sport 35.614.282


Planowane wydatki na 2003 rok stanowią 46,60% w strukturze budżetu, natomiast do przewidywanego wykonania 2002 r. notują spadek o 1,3%.
Z powyższej kwoty przypada na:

1.Oświatę i wychowanie 31.191.378
i tak:
- Szkoły podstawowe specjalne 1.178.747
- Gimnazja specjalne 478.868
- Zesp. ekonom. – adm. szkół 788.388
- Licea ogólnokształcące 7.616.765
- Szkoły zawodowe 16.559.506
- Szkoły zawodowe specjalne 693.134
- Centra kształcenia ustawiczn. i praktycznego 3.338.735
- Komisje egzaminacyjne 35.250
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 163.269
- Pozostała działalność 364.716

Z kwoty 31.191.378
przypada na:
a/ wydatki bieżące 31.191.378
w tym:
dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 722.470
wynagrodzenia i pochodne 25.705.593
b/ wydatki majątkowe 0

Planuje się udzielić dotacje:
Licea ogólnokształcące 463.270
( Kruszwicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące
w Kruszwicy, Liceum Ogólnokształcące „ALBERT”
w Inowrocławiu, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych „WIEDZA” w Inowrocławiu, Katolickie Liceum
Ogólnokształcące w Inowrocławiu, Liceum
Ogólnokształcące TWP w Inowrocławiu, Liceum
Ogólnokształcące TWP w Pakości, Kujawskie Niepubliczne
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu ),
Szkoły zawodowe 259.200
( Kruszwicka Szkoła Realna – Liceum Handlowe dla
Dorosłych w Kruszwicy, Policealne Studium Zawodowe w
Kruszwicy, Kujawskie niepubliczne Liceum Handlowe w
Inowrocławiu, Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium
Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu, Studium
Policealne „FAMA” w Inowrocławiu).2.Edukacyjną opiekę wychowawczą 3.885.389
i tak:
- Świetlice szkolne 80.926
- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 898.042
- Placówki wychowania pozaszkolnego 801.181
- Internaty i bursy szkolne 2.093.240
- Kolonie i obozy 10.000
- Pomoc materialna dla uczniów 2.000

Z kwoty 3.885.389
przypada na:
a/ wydatki bieżące 3.885.389
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 2.848.266
b/ wydatki majątkowe 0

3. Kulturę fizyczną i sport 56.015
z tego:
a/ wydatki bieżące 56.015
w tym:
dotacje 20.000
wynagrodzenia i pochodne 1.015
b/ wydatki majątkowe 0

Powyższą kwotę przeznacza się m.in.:
-na dofinansowanie działalności klubów sportowych i stowarzyszeń kwotę 20.000
-na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców rozgrywek sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Związek Sportowy 5.000
-na organizację imprez sportowych na szczeblu Powiatu 30.000

4. Turystykę 20.000

Powyższą kwotę przeznacza się na :
-zakup upominków, pamiątek gadżetów związanych z promocją Powiatu na różnego rodzaju targach turystycznych, szkoleniach, konferencjach itp.) 10.000
-organizację II Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin, wyjazd młodzieży II LO w Inowrocławiu do Francji (wymiana młodzieży) oraz wyjazdy na Targi
Turystyczne „Glob” w Katowicach, Kujawsko – Pomorskie Targi Turystyczne w Golubiu – Dobrzyniu i Targi Turystyczne w Poznaniu 10.000

5. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 461.500
z czego:
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 70.000
- dotacja podmiotowa dla Muzeum 250.000
- dotacja podmiotowa na konserwację Pałacu Mieszczańskiego 100.000
- dotacja na dofinansowanie Festiwalu Harcerskiego „Harfa 2003”, Zlotu Harcerskiego w Kruszwicy 5.000
- zakup nagród na różnego rodzaju konkursy (historyczne, recytatorskie itp.), uroczystości ludowe w gminach powiatu,przegląd zespołów folklorystycznych itd. 30.000
- poz. wydatki 6.500

Wydatki w dziale 630, 801,854,921 i 926 w łącznej kwocie 35.614.282 pokryte zostały:
- subwencją oświatową w kwocie 35.587.282
- dotacją Wojewody w kwocie 24.000
- środkami własnymi Powiatu w kwocie 3.000

Konstruując budżet zrównoważony dostosowano wydatki na oświatę, edukację, turystykę, kulturę i sport praktycznie do wysokości subwencji oświatowej. Z braku możliwości dofinansowania placówek oświatowych środkami własnymi powiatu podjęto działania mające na celu ograniczenie wydatków na wynagrodzenia poprzez:
- uśrednienie godzin nadliczbowych,
- wprowadzenie od m-ca września innego przydziału godzin (przy podziale na grupy).
Od nowego roku szkolnego przewiduje się również zmniejszenie o 5 oddziałów uczniów, co wiązać się będzie z mniejszą ilością godzin o ok.2750 - jest to wynik utrzymującego się niżu demograficznego na naszym terenie.
Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie wydatków roku 2002.

Dział 851 Ochrona Zdrowia 2.939.900

Planowane wydatki stanowią 3,85% ogólnej sumy wydatków.
Z powyższej kwoty przypada na:
1.Dotacje na dofinansowanie programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w kwocie 60.000
(środki własne Powiatu).

2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.873.900
z tego:
- Domy dziecka 63.272
- Powiatowy Urząd Pracy 2.810.628

Wydatki te dotowane są przez Wojewodę.

Dział 853 Opieka Społeczna 19.987.93

Kwota ta stanowi 26,1 % budżetu.
Przeznaczona jest na:
1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.375.698
tj. 4,42% budżetu ogółem.
Na dzień 1.01.2003 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonować będą 3 placówki tj. w Inowrocławiu, Jaksicach i Gniewkowie o liczbie miejsc statutowych 161.
Dotacja Wojewody na jedno dziecko wynosi 1.600 zł.

Z wydatków ogółem przypada na :
a/ wydatki bieżące 3.375.698
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 2.268.532
b/ wydatki majątkowe 0

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zasilona została środkami własnymi Powiatu w kwocie 284.498
z czego:
- działalność bieżąca domów dziecka 167.206
- usamodzielnienie wychowanków domów dziecka 117.292
w tym:
wyprawki rzeczowe dla 13 wychowanków 84.292
kontynuacja nauki 33.000.

2.Domy pomocy społecznej 11.914.581
z tego:
a/ wydatki bieżące 11.914.581
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 8.563.556
b/ wydatki majątkowe 0

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej przeznaczonych dla mieszkańców o różnych schorzeniach. Liczba miejsc rzeczywistych 592.
Działalność bieżąca domów pomocy społecznej dofinansowana została kwotą 2.963.581 zł ze środków własnych Powiatu.
Średni koszt utrzymania mieszkańca w 2003 r. kształtuje się na poziomie 1.677,- zł z czego przyznana dotacja 1.260,- zł.

3.Rodziny zastępcze 2.279.490
w tym:
- wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków (środki własne Powiatu) 463.890

W Powiecie Inowrocławskim utworzonych jest 278 rodzin zastępczych w których przebywa 318 dzieci.
Zadanie to realizowane jest poprzez:
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
- przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych dla usamodzielnianych wychowanków,

4.Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 35.000
w tym:
straż pożarna 35.000

5.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 308.582
z tego:
a/ wydatki bieżące 308.582
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 265.952
b/ wydatki majątkowe 0
Działalność bieżącą PCPR zasilono kwotą 136.982 zł ze środków własnych Powiatu.

6. Mieszkania chronione 34.760
a/ wydatki bieżące 34.760
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 31.860

Ze środków własnych Powiatu zabezpieczono środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika socjalnego opiekuna usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Jaksicach.
W mieszkaniu chronionym – typu rotacyjnego (filii ww. domu ) pełnoletni wychowankowie będą bezpiecznie uczyć się dorosłości i samodzielnego życia. Mieszkać tam będą mogli do 21-roku życia, a w uzasadnionych przypadkach do 25 roku życia.

7. Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 153.900
z tego:
a) wydatki bieżące 153.900
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 69.176

Celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki dofinansowano ją kwotą 21.436 zł ze środków własnych Powiatu.

8.Powiatowy Urząd Pracy 1.871.920
z tego:
a/ wydatki bieżące 1.871.920
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.537.157
b/ wydatki majątkowe 0

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu finansowana jest:
• dotacją Wojewody kwota 1.702.000
• środkami własnymi Powiatu 169.920

9. Pozostała działalność 14.000
Kwota ta przeznaczona jest na zasiłki zdrowotne oraz świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli domów dziecka. Poz. ta zasilona została kwotą 6.900 zł ze środków własnych Powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna 1.400.000

W dziale tym zabezpieczono środki na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy.
Na powyższy cel prognozuje się uzyskać wpływy z:
- Gminy Kruszwica (podpisane porozumienie) 258.882
- Urzędu Marszałkowskiego 550.000
oraz przeznaczyć środki własne Powiatu 591.118

Do chwili obecnej brak jest potwierdzenia uchwałą Sejmiku ujęcia ww. zadania w Kontrakcie Wojewódzkim. Wobec powyższego, zachodzi konieczność zabezpieczenia przez Powiat kwoty 275.000 w utworzonej rezerwie ogólnej (tj.50% kwoty 550.000 ). Różnicę zabezpieczy zgodnie z zawartą umową Gmina Kruszwica.

Powrót
Załączniki:

dochody.xls  -> pobierz
Dochody Budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:23
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
wydatki.xls  -> pobierz
Wydatki Budżetu Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 42KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:24
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
srodki_specjalne.xls  -> pobierz
Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:26
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
gospodarstwa_pomocnicze.xls  -> pobierz
Plan dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:28
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
PFRON.xls  -> pobierz
Plan rzeczowo-finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:30
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
FPSiGW.xls  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:31
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
Fundusz_geodezyjny.xls  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: wtorek, 1 lipca 2003, godz. 14:33
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel