BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 74331

Architektura i budownictwo
Wydział Architektury i Budownictwa załatwia następujące sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm. ):

1 . Decyzje o pozwoleniu na budowę
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane

Wymagane dokumenty - zgodnie z art. 33.2 ustawy:
- 3 egzemplarze projektu budowlanego
- prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
opłata skarbowa – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 9
września 2000 roku ( Dz.U z 2000 Nr 86, poz. 960 )
- zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym sprawdzanie
zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
wymaganiami ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 z 2001
roku poz. 627 )
- prowadzenie postępowań z zakresu ochrony środowiska dla
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska
termin załatwienia sprawy – zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 1960
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 )
wszyscy pracownicy Wydziału AiB
Odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem
Starosty na podstawie KPA

2 . Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane

Wymagane dokumenty – zgodnie z art. 56 i 57 ustawy :
- oryginał dziennika budowy
- oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
- protokoły badań i sprawdzeń
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag organów wymienionych w art. 56 ustawy
- dokumentacja powykonawcza
- opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- termin załatwienia zgodnie z KPA
- wszyscy pracownicy Wydziału AiB, po przeprowadzeniu kontroli budowy zgodnie z art. 59 ustawy
- odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty na podstawie KPA


3 . Pozwolenia na rozbiórkę
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane
Wymagane dokumenty – zgodnie z art. 31 i 32 i 33 ustawy :
- program rozbiórki
- dowód władania nieruchomością
- sposób zabezpieczenia nieruchomości
- wszyscy pracownicy
- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- wszyscy pracownicy

4 . Zgłoszenia
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane
Wymagane dokumenty – zgodnie z art. 30 ustawy :
- dowód władania nieruchomością na cele budowlane,
- rysunki,
- pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- zgodnie z KPA
- wszyscy pracownicy Wydziału AiB

5 . Zaświadczenia
Podstawa prawna
ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku ( Dz.U.Nr 85, poz. 388 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty zgodnie z ustawą :
- inwentaryzacja obiektu
- dowód władania
- mapka sytuacyjna
- opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- zgodnie z KPA
- Naczelnik Wydziału

6 . Samodzielne funkcje techniczne
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane – zgodnie z art. 31.1.3 ustawy
Wymagane dokumenty
- sprawdzanie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane
- sprawdzanie przynależności do odpowiedniej izby branżowej przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U.z 2001 r Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

7 . Zawiadomienia o rozpoczęciu robót
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane – zgodnie z art. 41.4 ustawy
Wymagane dokumenty
- oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu BIOZ
- oświadczenie inspektora nadzoru
- przynależność do izby oraz odpis uprawnień.

8 . Decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu
Podstawa prawna
zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane, § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U.Nr 10 poz.
47 )

9 . Przeprowadzanie wizji lokalnych na żądanie wnioskodawcy lub
organu

10 . Sporządzanie sprawozdań GUS i GUNB

11. Prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę, rozbiórek, zgłoszeń,
pozwoleń na użytkowanie oraz wydanych zaświadczeń.

12. Sprzedaż i wydawanie dzienników budowy

13. Współpraca z Miejski i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

14 . Weryfikacja decyzji wydanych na podstawie porozumienia przez
Urzędy Gmin oraz Urząd Miejski. Przeprowadzanie kontroli w
zakresie administracji architektoniczno – budowlanej.

15 . Występowanie do odpowiedniego Ministra zgodnie z art. 7 ustawy
Prawo budowlane o upoważnienie na wydanie postanowienia w
sprawie odstępstwa od „Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

16 . Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

17 . Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych zgodnie z KPA.

18 . Udzielanie poradnictwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
udzielanie wszelkich informacji i pomocy dla uczestników procesu
budowlanego.

19. Załatwianie innych spraw zleconych przez Starostę.


Załączniki:

druki_wydzialu_aib.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 145KB
  Data dodania: piątek, 25 lutego 2005, godz. 12:43
  Typ MIME: application/msword