BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 76425

Sprawy obywatelskie

1. Zmiany imion i nazwisk
2. Zbiórki publiczne
3. Pobór do wojska1. Zmiany imion i nazwisk:


Podstawa prawna
Zagadnienia związane ze zmianą imion i nazwisk zawarte są w ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r., Nr 59, poz.328 z póz. zm.).
Zgodnie z art. 2 w/w ustawy, wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. W szczególności ważne względy zachodzą, gdy wnioskodawca nosi nazwisko:
1) ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka,
2) o brzmieniu niepolskim,
3) posiadające formę imienia,
a także, jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa. Przepisy art. 2 stosuje się również do zmiany imion.
Zgodnie z art. 10 cyt. ustawy, w razie wątpliwości, pisownię lub brzmienie imienia i nazwiska ustala starosta, na wniosek strony. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadkach dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska:
- ankieta osobowa,
- odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci ,
- odpis prawomocnego orzeczenia o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód,
- odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego małżonka - jeżeli małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka,
- gdy dziecko ukończyło 14 lat , do zmiany nazwiska potrzebna jest jego zgoda ( art.5 ust.2 ), zgoda ta nie jest potrzebna, jeżeli zmiana nazwiska dziecka wynika ze zmiany nazwiska obydwojga rodziców,
- zgoda rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci,
- w przypadku braku zgody jednego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka, postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zastępujące zgodę rodzica.

Opłaty skarbowe dotyczące zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni lub brzmienia imion i nazwisk:
- 5 zł. – od podania,
- 50 gr. – załączniki do podań,
- 15 zł. – od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia i nazwiska,
- 30 zł. – od zezwolenia na zmianę nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion),

Zwolnione są z opłaty skarbowej podania i załączniki od podań:
- wnoszone przez osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie,
- w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

Zwolnienia z opłaty skarbowej dotyczą decyzji:
- wydawanych osobom, których imię lub nazwisko miało brzmienie ośmieszające lub obce,
- wydawanych na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

Załączniki: (znajdują się na końcu dokumentu)
1. Wniosek (załącznik nr 1).
2. Ankieta osobowa (załącznik nr 2).
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (załącznik nr 3).

Powrót2. Zbiórki publiczne:


Podstawa prawna
Problematykę zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r., Nr 22, poz.162 z póz. zm.) oraz rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 1934 r., Nr 69, poz.638).
Zgodnie z art. 2 w/w ustawy, pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:
1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części,
2) starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
3) marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
4) minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze (art.3).
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu (art.4).

Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w postaci:
a) zbierania ofiar do zamkniętych puszek, skrzynek lub worków;
b) sprzedaży przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju po ściśle oznaczonych cenach;
c) wpłacania ofiar przez ofiarodawców na konto czekowe instytucji, przeprowadzającej zbiórkę.

Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w tych wypadkach, gdy wszystkie ofiary będą mogły być w tej postaci zużyte na cel, określony w pozwoleniu.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

a) plan organizacyjny zbiórki, który ma zawierać określenia:
- terminu, terenu oraz sposobu przeprowadzenia zbiórki,
- ilości osób, które instytucja zamierza zatrudnić przy urządzaniu i przeprowadzaniu zbiórki z wyszczególnieniem, czy mają to być członkowie tej instytucji, instytucji o celach pokrewnych czy też osoby imiennie zaproszone,
- sumy przewidywanych kosztów, które pociągnie za sobą urządzenie i przeprowadzenie zbiórki, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków,

b) statut organizacyjny stowarzyszenia lub organizacji bądź akt organizacyjny komitetu,

c) opłaty skarbowe,

Opłaty skarbowe związane z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej:
- 5 zł. – od podania,
- 50 gr. – załączniki do podań,
- 76 zł. – od zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

Załączniki: (znajdują się na końcu dokumentu)
1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (załącznik nr 4).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych sposobach dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad temi zbiórkami (załącznik nr 5).

Powrót3. Pobór do wojska:


Pobór do wojska organizowany jest każdego roku, na zasadach i w terminie określonym w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia poboru. Wyżej wymienione rozporządzenie określa kategorię osób, które mają obowiązek stawić się do poboru w danym roku kalendarzowym.
Określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej należy do powiatowej komisji lekarskiej, natomiast do zakresu działania powiatowej komisji poborowej należy orzekanie o udzielaniu poborowym odroczeń od zasadniczej służby wojskowej oraz orzekaniu o skierowaniu poborowych do służby zastępczej.
Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem poboru do wojska uregulowane są w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póz. zm.) oraz w szczegółowych rozporządzeniach.

1. Rejestracja przedpoborowych:
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą osiemnaście lat życia (przedpoborowi), są obowiązani zgłosić się do rejestracji w określonym terminie i miejscu.
Przedpoborowi, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, są obowiązani to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
Rejestrację przeprowadzają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do rejestracji wzywa przedpoborowego wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
W razie nie zgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Pobór :

Art. 32. 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia (poborowi), są obowiązani stawić się do poboru w określonym terminie i miejscu.
2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wprowadzić obowiązek stawienia się do poboru mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą osiemnaście lat życia.
3. Do poboru mogą się stawić również ochotnicy, którzy ukończyli siedemnaście lat życia.
4. Poborowi, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru w określonym terminie i miejscu, są obowiązani to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
5. Do stawienia się przed komisją poborową wzywa poborowego wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
6. W razie niestawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego komisji poborowej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do komisji poborowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Obowiązek stawienia się do poboru trwa do końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy dwadzieścia cztery lata życia.

Art. 33. 1. Poborowi stawiają się przed powiatową komisją poborową właściwą ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Poborowi zameldowani na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące stawiają się przed komisją poborową właściwą ze względu na miejsce tego pobytu.
2. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia poboru zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do poboru.
3. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego również do dwóch miesięcy, stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do ochotników.
Art. 34. Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawili się do poboru do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia cztery lata życia, są obowiązani zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na ich miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
Poborowy zgłaszający się do poboru:
1) po raz pierwszy - przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:
a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
c) w przypadku małoletniego ochotnika - oświadczenie rodziców (opiekunów) o nie zgłaszaniu sprzeciwu co do odbycia przez niego służby wojskowej;
2) przed komisję lekarską kolejny raz - przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru;
3) przed powiatową komisję poborową - przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową.

§ 7. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:
1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
2) dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki,
3) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

3. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej:

Sprawy związane z udzielaniem odroczeń zasadniczej służby wojskowej uregulowane są w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póz. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r.w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 54).
Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na:

a) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki,

Wniosek o udzielenie odroczenia ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, poborowy składa do powiatowej komisji poborowej:
- bezpośrednio podczas stawienia się do poboru po raz pierwszy,
- w pozostałych przypadkach przez wojskowego komendanta uzupełnień,

Odroczenie to udzielane jest każdorazowo przez powiatową komisję poborową na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.

b) wybór na posła - na czas pełnienia mandatu,

c) kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej,

d) pobieranie nauki :
- w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
- w zakładach kształcenia nauczycieli - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
- w szkole ponad gimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty drugi rok życia.
- odroczenia ze względu na pobieranie nauki udziela się także poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia.
Odroczeń służby wojskowej ze względu na pobieranie nauki, udziela wojskowy komendant uzupełnień, po przedstawieniu zaświadczenia rektora (dyrektora) szkoły wyższej (szkoły, zakładu), kierującego wyższym seminarium duchownym, zakonem oraz szkołą duchowną kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną. W stosunku do poborowego będącego studentem, pobierającego naukę w szkole wyższej, warunek przedstawienia zaświadczenia, można również spełnić przez przedstawienie indeksu z dokonanym wpisem o zaliczeniu roku (semestru) studiów.
Poborowy, któremu udzielono odroczenia ze względu na pobieranie nauki, po zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).

e) ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nieodbycie zasadniczej służby wojskowej.

Odroczeń ze względu na ważne sprawy osobiste udziela wojskowy komendant uzupełnień, tylko jeden raz w wymiarze od trzech do dwunastu miesięcy.

Poborowy korzystający z odroczenia zasadniczej służby wojskowej jest obowiązany stawić się odpowiednio przed powiatową komisją poborową albo wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie po upływie okresu odroczenia, a gdy komisja ta nie urzęduje - zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wskazuje mu termin i miejsce stawienia się przed komisją poborową.PowrótZałączniki:

zalacznik_nr_1.rtf  -> pobierz
USTAWA z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 1933 r.)
  Rozmiar: 15KB
  Data dodania: wtorek, 13 września 2005, godz. 10:24
  Typ MIME: application/octet-stream
 
zalacznik_nr_2.rtf  -> pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: wtorek, 13 września 2005, godz. 10:25
  Typ MIME: text/richtext