BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 76423

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo


1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych


2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych


3. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi


4. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych


5. Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych


6. Przyznanie dotacji ze środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


7. Zalesianie gruntów rolnych


8. Wydawanie zezwolenia na wyrąb lasu niezgodny z uproszczonym planem urządzenia


9. Wydawanie decyzji na zmianę użytkowania lasu na grunt rolny


10. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb


11. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego


12. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza


13. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia.


14. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów


15. Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi


16. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów


17. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


18. Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów


19. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


20. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami


21. Wydawania decyzji uzgadniającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji


22. Wydawanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych ze złóż na terenie nie przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 000 m3


23. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż na terenie nie przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 000 m3


24. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.


25. Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno – inżynierskich i geologicznych złóż kopalin


26. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska


27. Wydawanie decyzji na dopuszczenie reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym


28. Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie


29. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych


30. Rejestr chartów i ich mieszańców


31. Rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom w przetrzymywaniu, uprawie i hodowli na podstawie umów międzynarodowych.


32. Nadawanie uprawnień społecznych opiekunów przyrody


33. Wydawanie decyzji o odłowie i odstrzale redukcyjnym zwierzyny.


34. Wydzierżawianie obwodów łowieckich.


35. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Powrót
1. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779).

Wymagane dokumenty: • wniosek,
• operat wodnoprawny,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli decyzja o wzizt nie jest wymagana,
• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
• dokumentacja hydrogeologiczna,
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli został nałożony obowiązek jego sporządzenia).

Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł,
• za każdy załącznik – 0,50 zł,
za pozwolenie wodnoprawne – 190 zł (opłatę uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na konto Urzędu Miasta Inowrocławia – BZ WBK S.A. I O/Inowrocław, Nr: 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 159, tel. 355-02-00 w. 349.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
• przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego inwestor winien złożyć wniosek załączając informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiące podstawę do stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
• w przypadku wprowadzania wód popłucznych, należy także uwzględnić w operacie wodnoprawnym wymagania dotyczące ścieków.


Powrót
2. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• operat wodnoprawny,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli decyzja o wzizt nie jest wymagana,
• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł,
• za każdy załącznik – 0,50 zł,
za pozwolenie wodnoprawne – 190 zł (opłatę uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na konto Urzędu Miasta Inowrocławia – BZ WBK S.A. I O/Inowrocław, Nr: 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 159, tel. 355-02-00 w. 349.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
wnioskodawca winien dodatkowo dołączyć uzgodnienie z administratorem śródlądowej wody powierzchniowej, z której planowany jest pobór wody.


Powrót
3. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309).

Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• operat wodnoprawny,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli decyzja o wzizt nie jest wymagana,
• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł,
• za każdy załącznik – 0,50 zł,
za pozwolenie wodnoprawne – 190 zł (opłatę uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na konto Urzędu Miasta Inowrocławia – BZ WBK S.A. I O/Inowrocław, Nr: 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 159, tel. 355-02-00 w. 349.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
wnioskodawca winien dodatkowo dołączyć:
• uzgodnienie z administratorem odbiornika ścieków,
• analizę jakościową wprowadzanych ścieków.


Powrót
4. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• operat wodnoprawny,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli decyzja o wzizt nie jest wymagana,
• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli został nałożony obowiązek jego sporządzenia).

Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł,
• za każdy załącznik – 0,50 zł,
za pozwolenie wodnoprawne – 190 zł (opłatę uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na konto Urzędu Miasta Inowrocławia – BZ WBK S.A. I O/Inowrocław, Nr: 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 159, tel. 355-02-00 w. 349.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
• przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego inwestor winien złożyć wniosek załączając informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiące podstawę do stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
• inwestor winien dodatkowo dołączyć uzgodnienie z administratorem śródlądowej wody powierzchniowej, na której planowane jest wykonanie urządzenia wodnego,
• pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę.


Powrót
5. POZWOLENIE NA EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz. 676).

Wymagane dokumenty:
• wniosek sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 235 ustawy Prawo ochrony środowiska,
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
• streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł,
• za każdy załącznik – 0,50 zł,
za pozwolenie – 2000 zł (opłatę uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na konto Urzędu Miasta Inowrocławia – BZ WBK S.A. I O/Inowrocław, Nr: 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 159, tel. 355-02-00 w. 349.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Powrót
6. Przyznawanie dotacji z Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
• wniosek

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Wzór wniosku


Powrót
7. ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

Podstawa prawna (1):
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.679 )

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje:
- Dotacja na zalesienie przyznawana jest w ramach posiadanych środków.
– Źródłem finansowania zalesień są: Fundusz Leśny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Dotacja przyznawana jest na materiał sadzeniowy (ewentualnie koszt sadzenia – w zależności od przyznanych środków).

Podstawa prawna (2):
• Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz.764 )

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pisemna informacja z Urzędu Gminy, że grunt znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia.
• Potwierdzenie z Urzędu Gminy, że właściciel lub spadkobierca lub darczyńca prowadził lub prowadzi osobiście gospodarstwo rolne od co najmniej 5 lat

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje:
– Dotacja na zalesienie przyznawana jest w ramach posiadanych środków.
– Źródłem finansowania zalesień są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
– Dotacja przyznawana jest na materiał sadzeniowy.

Powrót
8. WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYRĄB LASU NIEZGODNY Z UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.679 )

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
9. WYDAWANIE DECYZJI NA ZMIANĘ UŻYTKOWANIA LASU NA GRUNT ROLNY


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.679 )
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
• Raport oddziaływania na środowisko (jeżeli został obowiązek jego sporządzenia)

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
10. REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66, poz. 750)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r.w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek (rodzaj sprzętu służącego do połowu ryb: łódź, ponton, katamaran, długość łodzi, miejsce połowu)

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 390


Powrót
11. WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH I KART ŁOWIECTWA PODWODNEGO


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66, poz. 750)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r.w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Zaświadczenie o zdanym egzaminie
• Zdjęcie

Opłaty:
• Opłata 10 zł – określona w/w rozporządzeniem i pobierana w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 390

Dodatkowe informacje:
• Kartę wędkarską lub wędkarstwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb
• Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie
• Ukończone 14 lat


Powrót
12. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA


Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz. U. Nr 87, poz. 796)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 957)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12)

Wymagane dokumenty
• Wniosek (art. 184 ust. 2 i 3 i art. 221 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)
• Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane
• Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistyczne

Opłaty
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł
• dowód wpłaty za pozwolenie – 2000 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Inowrocławiu lub na konto Urzędu Miasta Inowrocław – Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36/38 BZ WBK S.A. I O/Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy
• W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (w przypadku skomplikowanej sprawy 2 miesiące)

Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel. 355-02-00 wew. 459, pok. 159a, III piętro

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
13. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI, KTÓREJ EMISJA GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA NIE WYMAGA POZWOLENIA


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585)

Wymagane dokumenty:
• Zgłoszenie zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459


Powrót
14. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listu rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów (Dz. U. Nr 18, poz. 176)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach, art. 184 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska)
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczna
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane
• streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł
dowód wpłaty za pozwolenie – 2000 zł (należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia, Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36, BZ WBK S.A. I Oddział Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia


Powrót
15. Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listu rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów (Dz. U. Nr 18, poz. 176)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach)

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje:
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczna
• dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady


Powrót
16. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach)

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł
dowód wpłaty za zezwolenie – 600 zł (należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia, Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36, BZ WBK S.A. I Oddział Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje:
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczna
• dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady


Powrót
17. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8, poz. 103)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140)
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339)
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach)

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł
dowód wpłaty za zezwolenie – 600 zł (należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia, Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36, BZ WBK S.A. I Oddział Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje:
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczna
• dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady


Powrót
18. Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach)

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia


Powrót
19. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734)
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.10.2002 r. w sprawie odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1575).

Wymagane dokumenty:
• informacja (§ 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349


Powrót
20. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listu rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów (Dz. U. Nr 18, poz. 176)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Wymagane dokumenty:
• informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach)

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Dodatkowe informacje:
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczna
• dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady


Powrót
21. Wydawanie decyzji uzgadniającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 106 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia


Powrót
22. WYDAWANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE KOPALIN POSPOLITYCH ZE ZŁÓŻ NA TERENIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM 2 HA I ROCZNYM WYDOBYCIU DO 20 000 m3


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 27, poz. 96)
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek (art. 18 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze)
• 4 egzemplarze projektu prac geologicznych

Opłaty:
W znaczkach skarbowych:
• Za wniosek 5 zł
• Za każdy załącznik - 0,50 zł
• Dowód wpłaty za koncesję – 600 zł (należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia, Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36/38, BZ WBK S.A. I O/Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania ( w przypadku skomplikowanej sprawy 2 miesiące)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
23. WYDAWANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH ZE ZŁÓŻ NA TERENIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM 2 HA I ROCZNYM WYDOBYCIU DO 20 000 m3


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek (art. 18 ust. 1 pkt 3 – 5, art. 20 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze)
• Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystywania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję
• Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jej ustanowienia

Opłaty:
W znaczkach skarbowych:
• Za wniosek 5 zł
• Za każdy załącznik - 0,50 zł
• Dowód wpłaty za koncesję – 600 zł (należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia, Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36/38, BZ WBK S.A. I O/Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (w przypadku skomplikowanej sprawy 2 miesiące)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
24. ZATWIERDZANIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA KONCESJI


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze – art. 32 (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• 4 egzemplarze projektu prac geologicznych

Opłaty:
W znaczkach skarbowych:
• Za wniosek 5 zł
• Za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania ( w przypadku skomplikowanej sprawy 2 miesiące)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
25. PRZYJMOWANIWE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH, GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH I GEOLOGICZNYCH ZŁÓŻ KOPALIN


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze – art. 41, art. 42 i art.43 ( Dz. U. Nr 27, poz. 96)
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779)
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1778)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• 4 egzemplarze dokumentacji

Opłaty:
W znaczkach skarbowych:
• Za wniosek 5 zł
• Za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
26. Wydawanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81)

Wymagane dokumenty:
• wniosek (art. 232 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczna
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane

Opłaty:
w znaczkach skarbowych:
• za wniosek 5 zł
• za każdy załącznik – 0,50 zł
dowód wpłaty za pozwolenie – 2000 zł (należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia, Wydział Finansowy, ul. Roosevelta 36, BZ WBK S.A. I Oddział Inowrocław Nr 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298)

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 159, piętro III, tel. 355 02 00 w. 349

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia


Powrót
27 WYDAWANIE DECYZJI NA DOPUSZCZENIE REPRODUKTORA DO UŻYTKOWANIA W PUNKCIE KOPULACYJNYM


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 207, poz.1762 )

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Licencja ( świadectwo wpisu do księgi głównej )
• Orzeczenie lekarsko – weterynaryjne o zdrowiu i przydatności reproduktora do rozrodu

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 390

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Powrót
28. UDZIELANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Wymagane dokumenty:
• Wniosek

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Opłata za udzielone informacje naliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
(Dz. U. Nr 50, poz.435), na rachunek Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu prowadzony w Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział Inowrocław nr rachunku 78 1090 1069 0000 0000 0710 3376

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 390


Powrót
29. POZWOLENIE ZINTEGROWANE.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 957),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się termiczne przekształcenie odpadów (Dz. U. Nr 18, poz. 176),
• rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81),
• rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz. 676).

Wymagane dokumenty:
• wniosek sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3, art. 208 ust. 1 i 2, art. 221, art. 232 i art. 235 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach oraz art. 131 ust. 1–3 i art. 132 ust. 1–5 ustawy Prawo wodne,
• dwa egzemplarze wykonanej przez akredytowaną jednostkę oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki dla instalacji, która jest przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, o ile wymagania te zostały określone na podstawie art. 206 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
• dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
• streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
• dokumentacja hydrogeologiczna (w przypadku poboru wód podziemnych),
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli został nałożony obowiązek jego sporządzenia).

Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek – 5,00 zł,
• za każdy załącznik – 0,50 zł,
za pozwolenie – 2000 zł (opłatę uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na konto Urzędu Miasta Inowrocławia – BZ WBK S.A. I O/Inowrocław, Nr: 06 1090 1069 0000 0000 0730 4298).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 146, tel. 355-02-00 w. 359.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
wnioskodawca winien uwzględnić dodatkowe informacje opisane w kartach informacyjnych dotyczących poszczególnych pozwoleń.


Powrót
30. REJESTR CHARTÓW I ICH MIESZAŃCÓW


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.372)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
31. REJESTR ROŚLIN I ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W PRZETRZYMYWANIU, UPRAWIE I HODOWLI NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.1079)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł
• Za dokonanie wpisu do rejestru - ............. zł.

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459


Powrót
32. NADAWANIE UPRAWNIEŃ SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW PRZYRODY


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.1079)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459


Powrót
33. WYDAWANIE DECYZJI O ODŁOWIE I ODSTRZALE REDUKCYJNYM ZWIERZYNY


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.372)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro,
tel. 355-02-00 wew. 459

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Powrót
34. WYDZIERŻAWIANIE OBWODÓW ŁOWIECKICH


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.372)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• Mapa obwodu łowieckiego

Opłaty:
W znakach skarbowych:
• Za wniosek – 5 zł
• Za każdy załącznik – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
• W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 159a, III piętro, tel. 355-02-00 wew. 459


Powrót
35. UZGODNIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie decyzji o wzizt wraz z wymaganą na podstawie przepisów odrębnych dokumentacją,
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowisko, jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane.

Opłaty:
brak opłat – jednostka samorządu terytorialnego zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie z art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu dwóch tygodni od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
piętro III, pokój nr 159, tel. 355-02-00 w. 349.

Tryb odwoławczy:
zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje:
• uzgodnienie decyzji o wzizt następuje w drodze postanowienia,
• obowiązek uzgodnienia decyzji o wzizt dotyczy organu wydającego decyzję, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Powrót