BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75732

Gospodarka Nieruchomościami

1. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

2. Zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach urządzeń podziemnych i naziemnych, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził zgody

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4. Obowiązek udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń

5.Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji


Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r., Nr 46, poz. 543 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek poprzednich właścicieli nieruchomości, lub ich spadkobierców.
Wniosek winien określić:
- położenie nieruchomości
- obecny lub poprzedni numer działki
- obecny lub poprzedni numer księgi wieczystej
Do wniosku należy dołączyć:
- posiadane dokumenty związane z wywłaszczeniem
- oryginały prawomocnych postanowień sądu o nabyciu praw do spadku po poprzednich właścicielach, jeżeli ubiegają się ich spadkobiercy

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy o zwrot nieruchomości wywłaszczonych prowadzone są według procedury określonej działem III ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz normami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
Załatwienie sprawy o zwrot nieruchomości wywłaszczonej kończy się wydaniem przez Starostę Inowrocławskiego decyzji administracyjnej o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości, względnie o umorzeniu postępowania.

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój 106 a, tel.(0 52) 355 02 00 wew. 306.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Powrót
Zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach urządzeń podziemnych i naziemnych, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził zgody


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r., Nr 46, poz. 543 ze zm. )
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wniosek winien określić:
- położenie nieruchomości
- obecny numer działki
- aktualny nr księgi wieczystej
- rodzaj inwestycji
Do wniosku należy dołączyć:
- aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- protokół z przeprowadzonych rokowań

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy o udzielenie zezwolenia na zakładanie urządzeń podziemnych i naziemnych prowadzone są według procedury określonej działem III ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz normami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
Załatwienie sprawy o udzielenie zezwolenia na budowę inwestycji o charakterze publicznym kończy się wydaniem przez Starostę Inowrocławskiego decyzji administracyjnej

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój 106 a, tel.(0 52) 355 02 00 wew. 306

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Powrót
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 04 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym ( jt. Dz.U. z 2001r., Nr 120, poz. 1299 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek użytkowników wieczystych.
Wniosek winien określać:
- imię i nazwisko wnioskodawców
- PESEL
- adres zamieszkania
- określenie położenia działki objętej przekształceniem
- numer działki, powierzchnię oraz numer księgi wieczystej
- proponowany sposób zapłaty za przekształcenie ( jednorazowo lub na raty )
Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny wyciąg z księgi wieczystej
- wypis umowy notarialnej

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzone są według procedury określonej przepisami zawartymi w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz normami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
Załatwienie sprawy o przekształcenie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej przez Starostę Inowrocławskiego.

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój 106 a, tel.(0 52) 355 02 00 wew. 306

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Powrót
Obowiązek udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r., Nr 46, poz. 543 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 1991r., Nr 36, poz. 161 )

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek składa właściciel urządzeń znajdujących się na nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć:
- tytuł wykonawczy
- zawiadomienie o doręczeniu upomnienia

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, konserwacją oraz usuwaniem awarii wynika wprost z art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Tenże obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego i wyegzekwowaniu obowiązku

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój 106 a, tel.(0 52) 355 02 00 wew. 306

Tryb odwoławczy:
Stronie służą zarzuty co do postępowania egzekucyjnego oraz wniesienie zażalenia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wydane postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego.

Powrót

Wyłączanie Gruntów Rolnych z Produkcji


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. nr
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek właściciela nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć:
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- akt notarialny
- projekt zagospodarowania działki
- mapa ewidencyjna nieruchomości z opisem

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy kończy się wydaniem przez Starostę Inowrocławskiego decyzji o
wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, bądź wydaniem informacji o braku konieczności
wyłączenia.

Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/36
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 109, tel.(0 52) 355 02 00 wew. 309

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy.

Powrót