BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75863

Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwo
Wydział Architektury i Budownictwa załatwia następujące sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ):

1 . Decyzje o pozwoleniu na budowę
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane

Wymagane dokumenty - zgodnie z art. 33.2 ustawy:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z aktualnie obowiązującego planu miejscowego
opłata skarbowa – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 9 września 2000 roku ( Dz.U z 2000 Nr 86, poz. 960 )
- zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 z 2001 roku poz. 627 )
- prowadzenie postępowań z zakresu ochrony środowiska dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska termin załatwienia sprawy – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane 2 miesiące – art. 35.6 wszyscy pracownicy Wydziału AiB
Odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty na podstawie KPA

2 . Pozwolenia na rozbiórkę
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane
Wymagane dokumenty – zgodnie z art. 31 i 32 i 33 ustawy :
- program rozbiórki
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- sposób zabezpieczenia nieruchomości
- wszyscy pracownicy
- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- wszyscy pracownicy

3 . Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane
Wymagane dokumenty – zgodnie z art. 30 ustawy :
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- rysunki w dwóch egzemplarzach,
- pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 30.5
- wszyscy pracownicy Wydziału AiB

4 . Zaświadczenia
Podstawa prawna
ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku ( Dz.U.Nr 85, poz. 388 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty zgodnie z ustawą :
- inwentaryzacja obiektu
- dowód władania
- mapka sytuacyjna
- opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- zgodnie z KPA
- Naczelnik Wydziału

5 . Samodzielne funkcje techniczne
Podstawa prawna
ustawa Prawo budowlane – zgodnie z art. 31.1.3 ustawy
Wymagane dokumenty
- sprawdzanie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane
- sprawdzanie przynależności do odpowiedniej izby branżowej przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U.z 2001 r Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

6 . Decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu
Podstawa prawna
zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane, § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub ich części (Dz.U.Nr 120 poz. 1131 )

7 . Przeprowadzanie wizji lokalnych na żądanie wnioskodawcy lub
organu

8 . Sporządzanie sprawozdań GUS i GUNB

9. Prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę, rozbiórek, zgłoszeń,
oraz wydanych zaświadczeń.

10. Sprzedaż i wydawanie dzienników budowy

11. Współpraca z Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

12 . Występowanie do odpowiedniego Ministra zgodnie z art. 9 ustawy
Prawo budowlane o upoważnienie na wydanie postanowienia w
sprawie odstępstwa od „Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

13 . Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

14 . Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych zgodnie z KPA.

15 . Udzielanie poradnictwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
udzielanie wszelkich informacji i pomocy dla uczestników procesu
budowlanego.

16. Załatwianie innych spraw zleconych przez Starostę.

Załączniki:

druki_wydzialu_aib.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 145KB
  Data dodania: piątek, 25 lutego 2005, godz. 12:43
  Typ MIME: application/msword