BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75864

Stowarzyszenia

Sprawy dotyczące organizacji pozarządowych – stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe
Sprawy dotyczące organizacji pozarządowych – stowarzyszenia


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855)
Zgodnie z ustawą jak wyżej rozróżniamy stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe.
Artykuł 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach podaje definicję stowarzyszenia.

Aby założyć stowarzyszenie należy:
- zebrać osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć
stowarzyszenie, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski (art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych (art. 3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Wniosek o dokonanie rejestracji stowarzyszenia (art. 12 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) składa do
Sądu Rejonowego XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy
ul. Toruńska 64a
85-950 Bydgoszcz
Komitet Założycielski

na urzędowym formularzu KRS – W 20. Formularz wniosku i załączników można otrzymać w Wydziale KRS, lub pobrać ze strony internetowej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- protokół posiedzenia walnego zgromadzenia członków, który zawierać powinien uchwałę o powołaniu organizacji, uchwałę w sprawie przyjęcia statutu,
- statut,
- uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
- listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości) w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem,
- uchwałę o powołaniu zarządu,
- uchwałę o powołaniu organu nadzoru (wewnętrznego) przewidzianego w statucie np. komisji rewizyjnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia określa w szczególności:
- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
- teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
- cele i sposoby ich realizacji,
- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru uzgodnienia składu oraz ich kompetencje,
- sposób reprezentowania stowarzyszenia, oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawianie składek członkowskich,
- zasady dokonywania zmian statutu,
- sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Sprawy związane z rejestracją stowarzyszeń załatwiane są w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (pokój 142 II piętro) przez inspektora Zofię Brzykcy tel. (0-52) 35 92 112.

Wzór wniosku o zarejstorowanie stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym znajduje się na końcu tego dokumentu (Załącznik nr 1)


Przykłady uchwał podejmowanych na zebraniu założycielskim


Uchwała Nr 1

Zebrani w dniu ......................... w ........................................... postanawiają założyć stowarzyszenie pod nazwą ................................................................... z siedzibą ............................
Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Uchwała Nr 2

Zebrani w dniu ............................. w ............................. postanawiają uchwalić statut stowarzyszenia pod nazwą ............................................
z siedzibą .................................
Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Uchwała Nr 3

Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanawiają powołać Komitet Założycielski w składzie:
1.....................................................
2.....................................................
3. ...................................................


Uchwała Nr 4

Założyciel stowarzyszenia ....................................... z siedzibą ................................ upoważniają członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania stowarzyszenia oraz do dokonywania ewentualnych zmian statutu w związku z uwagami Sądu Rejestrowego. Komitet Założycielski został również zobowiązany do przygotowania i zwołania pierwszego walnego zebrania członków na zasadach określonych w statucie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.(art.13 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.(art.17 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


Powrót
Stowarzyszenie zwykłe


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.Nr 79, poz.855)

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie ( art.40 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania:
- nie może prowadzić działalności gospodarczej,
- nie może powoływać oddziałów terenowych,
- nie może się łączyć w związki stowarzyszeń,
- nie może zrzeszać osób prawnych,
- nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów, otrzymywać dotacji oraz korzystać z ofiarności publicznej ( pozostają więc tylko składki członkowskie).

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe należy:
- zebrać przynajmniej 3 osoby (muszą to być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat.
- uchwalić regulamin działalności (należy sporządzić go w formie pisemnej)
- protokół z zebrania założycielskiego.

Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wskazuje treść konieczną regulaminu.
Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:
- nazwę stowarzyszenia
- cel,
- teren i środki działania,
- siedzibę,
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Wola założycieli stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu powodują już powstanie stowarzyszenia – nie może jednak ono podjąć działalności od razu, do tego konieczne jest jeszcze zgłoszenie faktu powstania stowarzyszenia organowi nadzorującemu stowarzyszenie – staroście właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia i dołączenie do tego następujących dokumentów:
- regulaminu stowarzyszenia,
- informacji o siedzibie,
- informacji zawierającej dane osobowe założycieli wraz z określeniem przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć swą działalność, jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia jego powstania nie zakazano tej działalności.

Wzór wniosku o wpisanie stowarzyszenia zwykłego do rejestru stowarzyszeń zwykłych. (Załącznik nr 2)

PowrótZałączniki:

wniosek_o_zarejestrowanie.pdf  -> pobierz
Wzór wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym Załącznik nr 1
  Rozmiar: 5KB
  Data dodania: czwartek, 10 lipca 2003, godz. 11:37
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek_o_zarejestrowanie.rtf  -> pobierz
Wzór wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym Załącznik nr 1
  Rozmiar: 7KB
  Data dodania: czwartek, 10 lipca 2003, godz. 11:37
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_stowarzyszen_zwyklych.pdf  -> pobierz
Wzór wniosku o wpisanie stowarzyszenia zwykłego do rejestru stowarzyszeń zwykłych Załącznik nr 2
  Rozmiar: 5KB
  Data dodania: czwartek, 10 lipca 2003, godz. 11:39
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_stowarzyszen_zwyklych.rtf  -> pobierz
Wzór wniosku o wpisanie stowarzyszenia zwykłego do rejestru stowarzyszeń zwykłych Załącznik nr 2
  Rozmiar: 5KB
  Data dodania: czwartek, 10 lipca 2003, godz. 11:40
  Typ MIME: text/richtext