BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75734

Oświata, kultura, sport i turystyka

1. Wydawanie decyzji dot. rejestracji uczniowskich klubów sportowych

2. Zapomogi zdrowotne

3. Dofinansowanie opłat za kształcenie

4. Skierowanie do ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych
5. Skierowanie do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych
6. Refundacja za praktyki uczniowskie
7. Szkoły i placówki niepubliczne
I. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego
II. Wydawanie szkołom niepublicznym decyzji o uprawnieniach szkół publicznych

8. Nauczanie indywidualne

Załączniki


1. Wydawanie decyzji dot. rejestracji uczniowskich klubów sportowych


Podstawa prawna:
Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. / art. 7 ust. 2/

Wymagane dokumenty
- statut klubu
- lista założycieli / imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy /
- protokół z zebrania założycielskiego;
- lista obecności;
- wniosek o rejestrację / informacja o tymczasowej siedzibie UKS /

Opłaty
nie pobiera opłat

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni

Jednostka prowadząca sprawę
Dariusz Lis, 3592100 wew. 147, pokój 172

Tryb odwoławczy:
samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Naczelny Sąd Administracyjny

Dodatkowe informacje
Odpowiedź może być odmowna jeżeli:
- UKS nie spełnia wymagań określonych w art. 2 – 6 Prawa o Stowarzyszeniach oraz w art. 7 Ustawu o kulturze fizycznej
- statut UKS - u jest niezgodny z art. 10 Prawa o Stowarzyszeniach, a jego postanowienia naruszają zasady współżycia społecznego ( art. 58 Kc )

Formularze: (znajdują się na końcu dokumentu)
Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
Załącznik nr 2 - Protokół z Zebrania założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego
Załącznik nr 3 - Lista Założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego
Załącznik nr 4 - Lista obecności na Zebraniu Założycielskim Uczniowskiego Klubu Sportowego

Powrót
2. Zapomogi zdrowotne

dotyczy nauczycieli pracujących i nauczycieli emerytów, rencistów szkół ponadgimnazjalnych

Podstawa prawna
Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r.
Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),

Wymagane dokumenty
- wniosek
- zaświadczenie od lekarza lub wypis ze szpitala

Opłaty
nie pobiera opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy
Komisja zbiera się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu; załatwienie sprawy zależy od kwoty przeznaczonej na zasiłki i ilości osób składających wnioski

Jednostka prowadząca sprawę
Agnieszka Bonik, tel. 3592100 wew. 145 pokój 160

Tryb odwoławczy:
uzupełnienie dokumentacji i rozpatrzenie na kolejnym posiedzeniu

O przyznaniu rozstrzyga komisja powołaną Uchwałą nr 49/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20.03.03r.

Formularz: (znajduje się na końcu dokumentu)
Załącznik nr 5- Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej


Powrót
3. Dofinansowanie opłat za kształcenie


Dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Inowrocławskiego

Podstawa prawna

Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) i §2 ust. 2 pkt 1 oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. nr 46, poz. 430)

Wymagane dokumenty
- wniosek wg. wzoru
- oświadczenie z uczelni potwierdzające naukę, numer konta uczelni, kwota za semestr,
- gdy opłatę uiszczono szybciej z różnych powodów należy załączyć dowód wpłaty i numer konta osobistego

Opłaty
opłata nie jest pobierana

Termin i sposób załatwienia sprawy
składanie wniosków dwa razy w roku wrzesień i styczeń wg. Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Jednostka prowadząca sprawę
Aleksandra Szubarga, telefon: 3592100 wew. 147, pokój 172

Tryb odwoławczy:
wniosek z prośbą o ponowne rozpatrzenie w ciągu miesiąca.

Formularz:(znajduje się na końcu dokumentu)
Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie dofinansowania opłaty za kształcenie

Powrót
4. Skierowanie do ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych


Skierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004r. sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Wymagane dokumenty:
- postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;
- odpis aktu urodzenia;
- poświadczenie zameldowania;
- dokumentacja szkolna;
- dokumentacja medyczna;
- wywiad środowiskowy;
- orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Opłaty
nie pobierana jest opłata

Termin i sposób załatwienia sprawy

Informacje z wymaganych dokumentów przesyłane są drogą elektroniczną do Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, właściwym do wskazania miejsca nieletniemu w ośrodku.

Jednostka prowadząca sprawę
Aleksandra Szubarga, telefon: 3592100 wew. 147, pokój 172

Powrót
5. Skierowanie do specjalnych ośrodków wychowawczych

skierowanie do środków wychowawczych, których nie posiada Powiat Inowrocławski np. dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niedosłyszącej, dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niedowidzącej im. Brai’lla.

Podstawa prawna

Art. 71b ust.1, ust. 5, i ust. 5b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

Wymagane dokumenty:
- orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- prośba rodziców

Opłaty
nie pobierana jest opłata

Termin i sposób załatwienia sprawy
w ciągu dwóch tygodni, skierowanie wniosku Starosty Inowrocławskiego do odpowiedniego Urzędu

Jednostka prowadząca sprawę
Aleksandra Szubarga, telefon: 3592100 wew. 147, pokój 172

Powrót
6. Refundacja za praktyki uczniowskie

Refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Wymagane dokumenty:
- wniosek;
- umowa zawarta pomiędzy zakładem pracy a szkołą ponadgimnazjalną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski;
- pisemne powołanie przez pracodawcę odpowiedzialnego pracownika za prawidłowy przebieg praktyk
- listę dokonanej wypłaty dokonaną przez opiekuna.

Opłaty
nie pobierana jest opłata

Termin i sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku raz na kwartał refundowany jest dodatek szkoleniowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Jednostka prowadząca sprawę
Aleksandra Szubarga, telefon: 3592100 wew. 147, pokój 172

Powrót
7. Szkoły i placówki niepubliczneI. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego


Podstawa prawna
art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do ewidencji, które powinno zawierać:
- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy.
- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
b) realizację innych zadań statutowych;
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu;
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
- statut szkoły lub placówki
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności

Opłaty
opłata nie jest pobierana

Termin i sposób załatwienia sprawy
wpis dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczane jest zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty, w przypadku szkół artystycznych również ministrowi właściwemu do spraw kultury oraz organowi podatkowemu.

Jednostka prowadząca sprawę
Anna Włóczyńska, telefon: 3592100 wew. 146, pokój 162

Tryb odwoławczy
Kuratorium Oświaty

Dodatkowe informacje
Odmowa wpisu do ewidencji następuje jeżeli:
- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w podpunkcie c i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w odpowiednim terminie
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.II. Wydawanie szkołom niepublicznym decyzji o uprawnieniach szkół publicznych


Podstawa prawna
art. 85 ust. 3 w związku z art. 7 ust. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
pozytywna opinia kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia.

Opłaty
Nie pobierana jest opłata

Termin załatwienia sprawy
30 dni od daty zgłoszenia wniosku

Jednostka prowadząca sprawę
Anna Włóczyńska, telefon 3592100 wew. 146, pokój 162

Tryb odwoławczy
Kuratorium Oświaty

Dodatkowe informacje
Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:
- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt. 4 lit. a)
- stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych
- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych
- w przypadku szkoły zawodowej – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, albo w innych zawodach za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
- zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

Powrót
8. Nauczanie indywidualne


przyznawanie godzin na nauczanie indywidualne dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Podstawa prawna
Art. 71b, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Wymagane dokumenty
- orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej
- wniosek rodziców
- wniosek dyrektora

Opłaty:
nie pobierana jest opłata

Termin i sposób załatwienia sprawy
Po złożeniu przez dyrektora odpowiednich dokumentów organowi prowadzącemu wydawana jest decyzja o organizacji nauczania indywidualnego

Jednostka prowadząca sprawę
Ilona Waszkiewicz, telefon: 3592100 wew. 145, pokój 160

Tryb odwoławczy
Odwołanie, od orzeczeń z poradni, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania do kuratora oświaty.

Powrót
Załączniki:

Wniosek_o_dokonanie_wpisu_do_ewidencji.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
  Rozmiar: 6KB
  Data dodania: poniedziałek, 14 lipca 2003, godz. 14:26
  Typ MIME: application/pdf
 
Wniosek_o_dokonanie_wpisu_do_ewidencji.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
  Rozmiar: 8KB
  Data dodania: poniedziałek, 14 lipca 2003, godz. 14:26
  Typ MIME: text/richtext
 
Protokol_z_zebrania_zalozycielskiego.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 2 - Protokół z Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: poniedziałek, 14 lipca 2003, godz. 14:28
  Typ MIME: application/pdf
 
Protokol_z_zebrania_zalozycielskiego.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 2 - Protokół z Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: poniedziałek, 14 lipca 2003, godz. 14:28
  Typ MIME: text/richtext
 
Lista_zalozycieli.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 3 - Lista Założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego
  Rozmiar: 4KB
  Data dodania: poniedziałek, 14 lipca 2003, godz. 14:28
  Typ MIME: application/pdf
 
Lista_Zalożycieli.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 3 - Lista Założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: poniedziałek, 14 lipca 2003, godz. 14:29
  Typ MIME: text/richtext
 
lista_obecnosci.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 4 - Lista obecności na Zebraniu Założycielskim Uczniowskiego Klubu Sportowego
  Rozmiar: 3KB
  Data dodania: środa, 16 lipca 2003, godz. 09:51
  Typ MIME: application/pdf
 
lista_obecnosci.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 4 - Lista obecności na Zebraniu Założycielskim Uczniowskiego Klubu Sportowego
  Rozmiar: 11KB
  Data dodania: środa, 16 lipca 2003, godz. 09:51
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek_o_przyznanie_dofinansowania_oplaty_za_ksztalcenie.rtf  -> pobierz
załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie dofinansowania opłaty za kształcenie
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 3 marca 2006, godz. 10:28
  Typ MIME: application/rtf
 
wniosek_o_przyznanie_zasilku_pienieznego.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: piątek, 3 marca 2006, godz. 10:30
  Typ MIME: application/rtf