BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75865

Paszporty
Procedura składania wniosków paszportowych


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1027)

Kwestionariusz paszportowy (wniosek) – wypełniony czytelnie i dokładnie, według wymogów w nim określonych (tylko na oryginalnych drukach).

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście


Do prawidłowego wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. Dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, - wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazują-ce wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

2. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej w odpowiedniej wysokości (wypeł-niony imiennie na osobę, której dotyczy podanie paszportowe).

3. Znaki opłaty skarbowej – 5 zł od każdego podania i 0,50 zł za dołączony do podania załącznik (nie pobiera się opłaty skarbowej za załączniki: zaświadczenie o zamel-dowaniu, zaświadczenie o ubieganiu się o wydanie nowego dowodu osobistego, akt urodze-nia, akt zgonu, zgłoszenie utraty paszportu).

4. Akt urodzenia (lub jego kserokopia wraz z oryginałem do wglądu) – dotyczy osób małoletnich.

Składając wniosek paszportowy należy przedłożyć do wglądu:

- dowód osobisty – z aktualnymi danymi dotyczącymi:

1. Imienia i nazwiska.
2. Miejsca zameldowania, a w przypadku braku takiego wpisu, posiadany dowód osobisty, kserokopię potwierdzenia złożenia wniosku o dowód osobisty oraz poświadczenie za-meldowania wydane przez właściwy urząd miasta lub gminy (ważne 2 miesiące od da-ty wydania).

- posiadany dotychczas paszport,

- dokument uprawniający do korzystania z ulgowej opłaty
paszportowej,
Złożenie wniosku paszportowego dla osoby małoletniej:Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej
JEST WYMAGANA przy składaniu wniosku o wydanie dla nich dokumentu paszpor-towego


Składając wniosek paszportowy dla osoby małoletniej rodzice przedstawiają do wglądu dowody osobiste – z aktualnymi danymi dotyczącymi: imienia i nazwiska, miejsca zameldowania, a w przypadku braku takiego wpisu: posiadany dowód osobisty, kserokopię potwierdzenia złożenia wniosku o nowy dowód osobisty oraz poświadczenie zameldowania wydane przez właściwy urząd miasta lub gminy (ważne 2 miesiące od daty wyda-nia).

W przypadku ubiegania się o paszport dla osoby małoletniej wymagana jest pi-semna zgoda obojga rodziców chyba, że z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z nich nie przysługuje.

Zgoda rodziców na wydanie paszportu może być wyrażona w formie:

- złożenia podpisów na podaniu paszportowym przed urzędnikiem przyjmującym podanie o wydanie paszportu,
- stosownego oświadczenia złożonego przed notariuszem,
- stosownego oświadczenia złożonego przed konsulem (w przypadku gdy jedno z rodziców przebywa za granicą),

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemoż-ności uzyskania zgody na wydanie paszportu dla osoby małoletniej, zastępuję ją orzeczenie wydane przez wydział rodzinny i opiekuńczy Sądu Rejonowego.


OPŁATY PASZPORTOWE


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
(Dz. U. z 2006 r. Nr 153, poz. 1091)

140 zł – opłata podstawowa,
70 zł – opłata ulgowa: emeryci, renciści, osoby
niepełnosprawne, uczniowie powyżej 13 lat, studenci,
60 zł – dzieci od 7–13 lat (nie uczące się) utrata 180 zł
30 zł – dzieci od 7–13 lat (uczące się), utrata 180 zł
dzieci do 7 lat, utrata 90 zł
15 zł – dzieci do lat 7 (uczące się), utrata 90 zł
45 zł – paszport tymczasowy dla osób powyżej 5 roku życia
(ważne okoliczności),
30 zł – paszport tymczasowy dla małoletnich do 5 roku życia
(ważne okoliczności),
420 zł – zawiniona utrata ważnego paszportu,
280 zł – drugi paszport dla tej samej osoby
(wyjątkowe sytuacje)
Bezpłatnie – osoby po 70 roku życia.

Ważność paszportów:


10 lat – dla osób powyżej 13 roku życia,

5 lat – dla osób do 13 roku życia,

do 12 miesięcy – paszporty tymczasowe,

Odbiór paszportu:

- osoby pełnoletnie – odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, (z dowodem osobistym),

- osoby małoletnie powyżej 13 roku życia – odbiór osobisty, w obecności przy-najmniej jednego z rodziców lub opiekunów (z dowodem osobistym),

- osoby małoletnie do 13 roku życia – odbiór przez jednego z rodziców lub opie-kunów, (z dowodem osobistym),


1. Wnioski paszportowe złożone do 28 sierpnia 2006 roku:

odbiór paszportu: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
Biuro Paszportowe
ul. Roosevelta 36-38 (pok. 139, II piętro)
88-100 Inowrocław
tel. (052) 35-92-120

2. Wnioski paszportowe złożone od 28 sierpnia 2006 roku:

odbiór paszportu: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
ul. Konarskiego 1 (Oddział Paszportów, II piętro)
tel. (052) 34 97 913 (centrala)

Załączniki:

zalacznik_nr_8.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 8 - wzór zgłoszenia terminu i okoliczności utraty paszportu
  Rozmiar: 191KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 07:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_7.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 7 - wzór formularza dla osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania
  Rozmiar: 212KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 07:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_6.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 6 - wzór druku o przyspieszenie wydania paszportu
  Rozmiar: 223KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 07:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_4.gif  -> pobierz
załącznik nr 4 - wzór prawidłowo wypełnionego kwestionariusza paszportowego dla osób małoletnich
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:28
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_5.gif  -> pobierz
załącznik nr 5 - wzór prawidłowo wypełnionego druku przekazu z tytułu opłaty paszportowej
  Rozmiar: 217KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:30
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_3.gif  -> pobierz
załącznik nr 3 - formularz dla osób zwolnionych od opłaty paszportowej
  Rozmiar: 197KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:32
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_2.gif  -> pobierz
załącznik nr 2 - formularz dodatkowy dla osób ubiegających się o paszport po raz pierwszy
  Rozmiar: 70KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:38
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_1b.gif  -> pobierz
załącznik nr 1b - wzór prawidlowo wypełnionego kwestionariusza paszportowego - I strona
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:40
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_1a.gif  -> pobierz
załącznik nr 1a - wzór prawidłowo wypełnionego kwestionariusza paszportowego - II strona
  Rozmiar: 209KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:45
  Typ MIME: image/gif
 
instrukcja-zdjecia.pdf  -> pobierz
Instrukcja wykonywania zdjęć spełniających kryteria ICAO w zakresie biometrycznego wizerunku twarzy w paszportach i dokumentach podróży
  Rozmiar: 837KB
  Data dodania: wtorek, 27 czerwca 2006, godz. 07:31
  Typ MIME: application/pdf