BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75867

Osoby niepełnosprawne

Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
a) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
b) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego
c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb
d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych
e) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)
b) dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, technicznych związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności:
Osoby po ukończeniu 16 roku życia
Dzieci i młodzież do 16 roku życia

Wydawanie legitymacji


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.).

Do zadań samorządu powiatowego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zalicza się:

Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

a) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12),

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. 35 92 263

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 1 (na końcu tego dokumentu)

Powrótb) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art.13),

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. 35 92 263

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 2 (na końcu tego dokumentu)

Powrótc) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art. 26)

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. 35 92 263

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 3a, 3b, 3c i 3d oraz 4a, 4b i 4c (na końcu tego dokumentu)

Powrótd) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. 35 92 263

Powróte) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

Jest to zadanie realizowane przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy
88-100 Inowrocław
ul. Św. Ducha 90
I piętro – pokój 111
tel. 357-30-21 w. 45

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 5 (na końcu tego dokumentu)

PowrótZadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:


a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 261


Powrótb) dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 257


Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 6 (na końcu tego dokumentu)

Powrótc) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, technicznych związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 256


Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 7 i 8 (na końcu tego dokumentu)

Powrótd) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 256


Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 9 (na końcu tego dokumentu)

Powróte) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 256


Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 10, 11, 12 (na końcu tego dokumentu)

PowrótWydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).


Osoby po ukończeniu 16 roku życia

Wymagane dokumenty:

Osoby po ukończeniu 16 roku życia, ubiegające się o ustalenie stopnia niepełnosprawności winny złożyć następujące dokumenty: wypełniony przez osobę zainteresowaną wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim opisującym stan zdrowia wnioskodawcy, dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia osoby, która składa wniosek.
Składając wniosek należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów medycznych, które po potwierdzeniu za zgodność są zwracane wnioskodawcy.

Orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydawane są dla celów pozarentowych.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 13 (na końcu tego dokumentu)

Jednostka prowadząca sprawę
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 251, (0-52) 35 92 252

PowrótDla dzieci i młodzieży do 16 roku życia

Wymagane dokumenty:

Opiekunowie prawni składają wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, informację o zakresie pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem i wypełnione przez lekarza leczącego dziecko zaświadczenie. Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia dziecka, należy zabrać oryginały dokumentów medycznych, które po potwierdzeniu za zgodność są zwracane wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku po raz kolejny wymagana jest kserokopia ostatniego orzeczenia.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 14 (na końcu tego dokumentu)

Orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych skutkuje przyznaniem opiekunowi prawnemu dziecka zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego w zależności od stanu zdrowia dziecka.
Wymienione zasiłki wypłacane są przez Urząd Miasta lub Gminy właściwego ze względu na stałe miejsce pobytu.

Opłaty:
Od osób, którym wydawane są orzeczenia nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Oczekiwanie na wydanie orzeczenia trwa do 30 dni. Osobom składającym wniosek po raz kolejny termin komisji wyznacza się po wygaśnięciu ważnego orzeczenia.

Jednostka prowadząca sprawę
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 251, (0-52) 35 92 252


PowrótWydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje osobom niepełnosprawnym legitymacje uprawniające do ulg i uprawnień wg odrębnych przepisów, na podstawie złożonego wniosku.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia i jedną fotografię (dla osób powyżej 16 roku życia).
Wydanie legitymacji dla dziecka nie wymaga fotografii.

Opłaty:
Wydanie legitymacji wolne jest od opłat.

Jednostka prowadząca sprawę
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
88-101 Inowrocław 3
ul. Poznańska 345a
tel. (0-52) 35 92 251, (052) 35 92 252

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 15 (na końcu tego dokumentu)

Powrót
Załączniki:

wniosek1.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 1 – Wniosek o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:23
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek1.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 1 – Wniosek o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
  Rozmiar: 130KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:24
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek2.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego
  Rozmiar: 14KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek2.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:24
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek3a.gif  -> pobierz
Załącznik nr 3a – Wniosek o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 1.
  Rozmiar: 380KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:26
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek3b.gif  -> pobierz
Załącznik nr 3b – Wniosek o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 2.
  Rozmiar: 444KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:26
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek3c.gif  -> pobierz
Załącznik nr 3c – Wniosek o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 3.
  Rozmiar: 417KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:28
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek3d.gif  -> pobierz
Załącznik nr 3d – Wniosek o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 4.
  Rozmiar: 469KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:29
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek4a.gif  -> pobierz
Załącznik nr 4a – Wystąpienie o uruchomienie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 1.
  Rozmiar: 420KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:30
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek4b.gif  -> pobierz
Załącznik nr 4b – Wystąpienie o uruchomienie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 2.
  Rozmiar: 373KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:31
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek4c.gif  -> pobierz
Załącznik nr 4c – Wystąpienie o uruchomienie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, str 3.
  Rozmiar: 266KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:32
  Typ MIME: image/gif
 
wniosek5.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 5 – Uprawdopodobnienie zatrudnienia
  Rozmiar: 10KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:32
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek5.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 5 – Uprawdopodobnienie zatrudnienia
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:33
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek6.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:33
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek6.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:33
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek7.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 7 – Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych/technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:34
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek7.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 7 – Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych/technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  Rozmiar: 153KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:35
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek8.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 8 – Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji w komunikowaniu się
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:36
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek8.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 8 – Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji w komunikowaniu się
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:36
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek9.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 9 – Wniosek o dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:37
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek9.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 9 – Wniosek o dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych
  Rozmiar: 110KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:37
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek10.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego ze środków PFRON
  Rozmiar: 15KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:38
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek10.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego ze środków PFRON
  Rozmiar: 19KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:38
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek11.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 11 – Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób fizycznych
  Rozmiar: 17KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:39
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek11.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 11 – Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób fizycznych
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:39
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek12.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 12 – Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla instytucji
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:40
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek12.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 12 – Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla instytucji
  Rozmiar: 86KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:40
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek15.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 15 – Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:43
  Typ MIME: application/pdf
 
wniosek15.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 15 – Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: czwartek, 7 sierpnia 2003, godz. 12:44
  Typ MIME: text/richtext
 
wniosek-dorosli.doc  -> pobierz
Załącznik nr 13 – Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - osoby dorosłe
  Rozmiar: 56KB
  Data dodania: czwartek, 5 października 2006, godz. 08:20
  Typ MIME: application/octet-stream
 
wniosek-dzieci.rtf  -> pobierz
Załącznik nr 14 – Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: czwartek, 5 października 2006, godz. 08:22
  Typ MIME: text/richtext
 
zgoda_dane_osobowe.doc  -> pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: czwartek, 5 października 2006, godz. 08:24
  Typ MIME: application/msword